نظم انتشار

دوفصلنامه

میانگین زمان داوری

 3 ماه

سیاست داوری

دوسو ناشناس

درصد پذیرش

 13% در سال 1400

زبان نشریه

فارسی (+ چکیده انگلیسی)

نوع دسترسی

رایگان(تمام متن)

هزینه انتشار مقاله

دارد

صدور گواهی پذیرش

الکترونیکی

نرم افزار مشابهت‌یاب

سمیم نور

نوع مقالات

 پژوهشی

میانگین اولین اقدام بعد از ارسال مقاله توسط نویسنده

2 روز

شماره جاری: دوره 9، شماره 24، شهریور 1402، صفحه 7-148 

مقاله پژوهشی

تطورات کاربست عقل در دین در مقایسۀ نظرات سیدمرتضی و خواجه نصیرالدین طوسی

صفحه 7-25

حمیدرضا شب بویی؛ حمیدرضا شریعتمداری؛ محمد قمی اویلی


تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع) در میزان اعتبار

صفحه 27-48

سیدرضی قادری؛ مهرداد دیوسالار؛ سید محمد قادری


کارکرد مقبول عقل با وجود امام از منظر علاّمه مجلسی

صفحه 49-74

محمود سرافراز؛ حمیدرضا شریعتمداری؛ مصطفی جعفرطیاری دهاقانی؛ محمد جعفر رضایی


مناسبات نظری و عملی تصوف و اسماعیلیه از آغاز تا سقوط الموت

صفحه 99-123

فاطمه آقایا؛ محمد جاودان؛ حمیدرضا شریعتمداری؛ علی موسوی نژاد


ابر واژگان