اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید ابوالحسن نواب

فقه و اصول دانشیار، گروه مذاهب فقهی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

www.urd.ac.ir
chairmanurd.ac.ir
32802610

مدیر کل نشریات

دکتر سید محمد مهدی حسین پور

مذاهب کلامی استادیار گروه مذاهب کلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

smm.hosseinpoorurd.ac.ir
0000-0001-7485-0372

سردبیر

دکتر محمدحسن نادم

فقه و اصول دانشیار، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

nademurd.ac.ir

دبیر تخصصی

دکتر سید محمد مهدی حسین پور

مذاهب کلامی دانش آموخته دکتری مذاهب کلامی

mfz1378yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی آقانوری

فقه و اصول دانشیار، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

aghanooriurd.ac.ir

دکتر محمدرضا جباری

علوم قرآن و حدیث دانشیار، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، ایران.

jabbariqabas.net

دکتر نعمت‌الله صفری فروشانی

تاریخ و تمدن اسلامی دانشیار، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران.

nsafari8gmail.com

دکتر اسحاق طاهری

فلسفه و کلام استادیار، مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی، قم، ایران.

mulibnkhagmail.com

آیت الله نجم‌الدین مروجی طبسی

فقه و اصول استاد و پژوهشگر تاریخ و کلام اسلامی

m.tabasi110yahoo.com

دکتر رضا مختاری

فقه و اصول استاد و پژوهشگر حوزه و دانشگاه، قم، ایران.

infoal-uthar.ir

دکتر محمدحسن نادم

فقه و اصول دانشیار، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

nademurd.ac.ir

آیت الله محمدهادی یوسفی غروی

فقه و اصول استاد و پژوهشگر تاریخ اسلام، قم، ایران.

m.tabasii110yahoo.com

کارشناس نشریه

سجاد توکلی

کارشناس نشریه

sajadtavakoli671gmail.com