دوره و شماره: دوره 8، شماره 22، شهریور 1401، صفحه 7-308 
بررسی روش‌شناسانه تاریخ‌نگاری فرهاد دفتری درباره اسماعیلیه

صفحه 205-228

فریبا عباس پور؛ محمد جاودان؛ حمید رضا شریعتمداری