دوره و شماره: دوره 6، شماره 17، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-346 
2. واکاوی اندیشه توحیدی هشام بن سالم جوالیقی

صفحه 38-64

مهدی کریمی؛ علی اله بداشتی؛ احمد عابدی آرانی؛ علی آقانوری


7. نقد شاخص‌های ارتباط میان تشیع و تصوف از دیدگاه محمد عابد الجابری

صفحه 162-193

سید محمد علی نوری؛ نعمت‌الله صفری فروشانی؛ محمد جاودان


8. واکاوی پیوندهای تشیع و تصوف: بررسی رویارویی قاضی نورالله شوشتری با عبدالرحمن جامی

صفحه 196-222

سجاد واعظی منفرد؛ سید محمد راستگوفر؛ محمد نصیری؛ محبعلی آبسالان


9. اعتبارسنجی دیدگاه سید ابوالفضل برقعی در نسبت‌دادن تحریف قرآن به شیعه

صفحه 224-244

سیدمجید نبوی؛ علی حسن بگی؛ مجید معارف؛ کیوان احسانی


12. رویکردشناسی مورخان عصر قاجار به عاشورا

صفحه 322-343

زهرا روح‌الهی امیری؛ زینب شریفی شکوه