دوره و شماره: دوره 6، شماره 18، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-154 

مقاله پژوهشی

1. تطبیق الگوی دعوت فردی‌تربیتی (فرهنگی) بر دعوت پیامبر (ص) در مکه

صفحه 7-34

علی علی محمدی؛ مجید کافی؛ محمدحسن نادم


3. واکاوی سبّ و شَتم مخالفان اهل بیت پیامبر (ص)

صفحه 55-79

محمد علی حیدری مزرعه آخوند؛ مریم لندرانی؛ بمانعلی دهقان منگابادی