دوره و شماره: دوره 5، شماره 16، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-212 

مقاله پژوهشی

1. وجودشناختی صفات الهی از منظر متکلمان مدرسه بغداد

صفحه 5-29

عبدالهادی اعتصامی؛ رضا برنجکار؛ محمدجعفر رضایی


6. بازخوانی شخصیت یزید بن‏ حصین

صفحه 131-153

ابراهیم صالحی حاجی آبادی؛ رضا رمضانی؛ محمد علی صالحی حاجی آبادی