دوره و شماره: دوره 5، شماره 15، اسفند 1397، صفحه 1-144 

مقاله پژوهشی

تأثیر سنت‌های عاشورایی حاکمان در گسترش تشیع در ایران (656-907 ق)

صفحه 5-26

محمد علی رحیمی ثابت؛ محسن الویری؛ علیرضا ابطحی


تحلیل محتوای مناظرات توحیدی امام صادق(ع) با ابن‌ابی‌العوجاء

صفحه 27-53

فرشته معتمد لنگرودی؛ بی بی سادات رضی بهابادی؛ محمد جانی پور