دوره و شماره: دوره 7، شماره 20، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-338 

مقاله پژوهشی

1. بررسی تطبیقی حقیقت مجازات اخروی از دیدگاه صدرالدین شیرازی و جعفر سبحانی

صفحه 7-20

هادی معمار کوچه‌باغ؛ جمال بابالیان؛ رحمن بوالحسنی؛ سید مرتضی علیانسب


2. جستاری در دشواری‌های فرهنگی پیش‌ روی شیعیان معاصر مصر

صفحه 21-42

عبدالمجید حکیم الهی؛ سید ابوالحسن نواب؛ محمدحسن نادم


5. جایگاه پیامبر و امام: بررسی تطبیقی دیدگاه سید مرتضی و حمیدالدین کرمانی

صفحه 99-124

محمد ابراهیم پیشنمازی؛ حمید رضا شریعتمداری؛ محمد جاودان


6. آیین‌های عاشورایی در دوره سلجوقی: زمینه‌ها و فرصت‌های مانایی

صفحه 125-166

مهتاب شورمیج؛ محمد شورمیج؛ منصور داداش نژاد؛ علی آقانوری