دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، خرداد 1395، صفحه 1-157 
تشیع و تاریخ اجتماعی ایرانیان در عصر صفوی

صفحه 125-150

علی‌اکبرعلی اکبر نیکزاد؛ حسین حمزه