دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-157 
6. تشیع و تاریخ اجتماعی ایرانیان در عصر صفوی

صفحه 125-150

علی‌اکبرعلی اکبر نیکزاد؛ حسین حمزه