دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-143 
4. تبیین حضور کم‌رنگ وکلای قم در عرصه نقل روایات

صفحه 73-88

سیدابراهیم موسوی؛ سید جمال الدین موسوی