دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، پاییز 1396، صفحه 1-140 

مقاله پژوهشی

1. اختلاف نقل و برداشت در روایات رجعت

صفحه 5-22

ساجده یوسفی؛ محمدهادی یوسفی غروی


6. روایات عاشورایی کامل‌ الزیارات در بوته نقد

صفحه 107-140

محسن رفعت؛ محمدکاظم رحمان ستایش؛ مریم السادات حجازی