دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-141 
5. راهبردها و مهندسی فرهنگی امام هادی (ع) در مواجهه با اهل سنت

صفحه 91-116

اصغر منتظرالقائم؛ مصطفی پیرمرادیان؛ زهرا سلیمانی