دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-160 
3. منابع علم امام از نگاه متکلمان قم و بغداد

صفحه 55-79

محمدحسن نادم؛ سیدابراهیم افتخاری


4. درآمدی بر تاریخ کلام امامیه در حلب

صفحه 81-105

کاظم عمرانی؛ محمد غفوری‌نژاد


6. جایگاه تشیع در قلمرو حکومت ممالیک

صفحه 133-149

محمد قزوینی ‌نظم‌آبادی؛ عبدالله رحیمی