دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 1-160 
جایگاه تشیع در قلمرو حکومت ممالیک

صفحه 133-149

محمد قزوینی ‌نظم‌آبادی؛ عبدالله رحیمی