دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، اسفند 1393، صفحه 1-134 

مقاله پژوهشی

رازگشایی ناهمراهی امام سجاد(ع) با مردم مدینه در واقعه حره

صفحه 5-24

سیدعلیرضا واسعی؛ طاهره سادات صالح شریعتی