دوره و شماره: دوره 9، شماره 24، شهریور 1402، صفحه 7-148 

مقاله پژوهشی

تطورات کاربست عقل در دین در مقایسۀ نظرات سیدمرتضی و خواجه نصیرالدین طوسی

صفحه 7-25

حمیدرضا شب بویی؛ حمیدرضا شریعتمداری؛ محمد قمی اویلی


تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع) در میزان اعتبار

صفحه 27-48

سیدرضی قادری؛ مهرداد دیوسالار؛ سید محمد قادری


کارکرد مقبول عقل با وجود امام از منظر علاّمه مجلسی

صفحه 49-74

محمود سرافراز؛ حمیدرضا شریعتمداری؛ مصطفی جعفرطیاری دهاقانی؛ محمد جعفر رضایی


مناسبات نظری و عملی تصوف و اسماعیلیه از آغاز تا سقوط الموت

صفحه 99-123

فاطمه آقایا؛ محمد جاودان؛ حمیدرضا شریعتمداری؛ علی موسوی نژاد