نویسنده = حمیدرضا شریعتمداری
تطورات کاربست عقل در دین در مقایسۀ نظرات سیدمرتضی و خواجه نصیرالدین طوسی

دوره 9، شماره 24، شهریور 1402، صفحه 7-25

حمیدرضا شب بویی؛ حمیدرضا شریعتمداری؛ محمد قمی اویلی


بررسی الگوی ارتباطی شیعیان امارات متحده عربی در تعامل با جامعه غالب

دوره 9، شماره 23، اسفند 1401، صفحه 65-85

سیدعلی امامزاده شوشتری؛ سید ابوالحسن نواب؛ حمیدرضا شریعتمداری


بررسی روش‌شناسانه تاریخ‌نگاری فرهاد دفتری درباره اسماعیلیه

دوره 8، شماره 22، شهریور 1401، صفحه 205-228

فریبا عباس پور؛ محمد جاودان؛ حمید رضا شریعتمداری


ارزیابی انگاره تقدم متکلمان معتزلی بر امامیه در آینه فهارس و مقالات‌نگاری‌های کهن

دوره 8، شماره 21، اسفند 1400، صفحه 181-200

هادی فراهانی نسب؛ محمد غفوری نژاد؛ محمدرضا جباری؛ حمیدرضا شریعتمداری


جایگاه پیامبر و امام: بررسی تطبیقی دیدگاه سید مرتضی و حمیدالدین کرمانی

دوره 7، شماره 20، شهریور 1400، صفحه 99-124

محمد ابراهیم پیشنمازی؛ حمید رضا شریعتمداری؛ محمد جاودان


بررسی مقایسه‌ای آرای صفار و صدوق در ترازوی عقل‌گرایی

دوره 2، شماره 7، شهریور 1395، صفحه 29-51

محمدرضا ملانوری؛ حمیدرضا شریعتمداری