بررسی الگوی ارتباطی شیعیان امارات متحده عربی در تعامل با جامعه غالب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شیعه‌شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

2 دانشیار گروه مذاهب فقهی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

3 دانشیار گروه شیعه‌شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

چکیده

در دوره معاصر، شاهد روند افزایشی گسترش اسلام و حضور و پراکندگی مسلمانان در سرتاسر جهان و تعاملشان با غیرمسلمانان هستیم. مسلمانان حدود یک‌چهارم جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند که حدود 20 درصد از آنها شیعه‌اند و نیمی از جمعیت شیعیان هم در منطقه مرکزی خاورمیانه مستقرند. شیعیان در این کشورها به عنوان گروهی هویتی که «مای جمعی» را تشکیل می‌دهند، با «دیگران» که پیروان سایر ادیان و مذاهب و آیین‌ها هستند، تعامل می‌کنند و میزان پای‌بندی‌شان به مذهب، بر الگوی ارتباطی‌شان با دیگران اثرگذار است. بر این اساس، این مقاله، بر الگوی ارتباطی شیعیان امارات متحده عربی در این کشور متمرکز است و به دنبال پاسخ‌گویی به این پرسش است که الگوی ارتباطی شیعیان امارات به عنوان اقلیت مذهبی، با جامعه غالب چیست و شیعیان در ارتباط با ساختار غالب، چه راهبرد ارتباطی‌ای به کار می‌گیرند؟ در این مقاله، از چارچوب نظری هم‌فرهنگی استفاده شده و روش تحقیق هم، پژوهش کیفی و روش مطالعه اسنادی بوده و برای استخراج الگوی ارتباطی از مصاحبه نیمه‌استاندارد استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که در نمونه بررسی‌شده، میزان پای‌بندی به مذهب بر الگوی ارتباطی شیعیان اثرگذار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining the Communication Pattern of Shiites in the United Arab Emirates in Interaction with the Dominant Society

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Emamzadeh 1
  • seyed abolhasan Navab 2
  • Hamid reza Shariatmadari 3
1 PhD Student in Shia Studies, University of Religions and Denominations, Qom, Iran
2 Associate Professor, Department of Jurisprudential Denominations, University of Religions and Denominations, Qom, Iran
3 Associate Professor, Department of Shia Studies, University of Religions and Denominations, Qom, Iran
چکیده [English]

In the contemporary period, we are witnessing the spread of Islam and the presence and dispersion of Muslims all over the world and their interaction with non-Muslims. Muslims make up about a quarter of the world's population, of which about 20 percent are Shiites, and half of the Shiites are located in the central region of the Middle East. Shiites in these countries, as an identity group that forms the "collective self", interact with "others" who are followers of other religions, denominations and creeds, and the extent of their adherence to religion affects their communication pattern with others. Therefore, this article focuses on the communication pattern of the Shiites of the United Arab Emirates. Thus, it seeks to answer the questions, what is the communication model of the Shiites of the UAE as a religious minority with the dominant society? What communication strategy do the Shiites use in relation to the dominant structure? In this article, the theoretical framework of co-culture, qualitative research method, and documentary study were used. Moreover, it used semi-standard interview to extract the communication pattern. The findings of the research show that in the studied sample, the degree of adherence to religion has an effect on the communication pattern of Shiites

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shiite
  • Co-cultural Theory
  • United Arab Emirates
  • Identity
ارزانی، حبیب‌رضا؛ کشاورز، زهرا سادات (1395). «شیعیان امارات متحده عربی»، در: شیعه‌شناسی، س14، ش54:، ص63-94.
بشیر، حسن؛ روحانی، محمدرضا (1397). «نظریه هم‌فرهنگی و گروه‌های هم‌فرهنگ: مطالعه مناسبات مسلمانان در آمریکا»، در: حسن بشیر و دیگران، مطالعات میان‌فرهنگی، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
پایگاه بین‌المللی همکاری‌های خبری شیعه (1395). «گزارش پیو: شیعیان نیمی از جمعیت مرکز خاورمیانه/350 میلیون شیعه در بیش از صد کشور جهان زندگی می‌کنند» به همراه نقشه و نمودار، در: https://fa.shafaqna.com/news/239452/
دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه (1390). امارات متحده عربی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه.
عسگرپور، وهاب (1394). شیعیان امارات متحده عربی، قم: آشیانه مهر.
گادیکانست، ویلیام بی.؛ نیشیدا، تسوکاسا (1385). «نظریه‌پردازی درباره ارتباطات میان‌فرهنگی»، ترجمه: پیروز ایزدی، در: رسانه، دوره 17، ش3، ص49-98.
Pew Research Center (2015). “Muslims and Islam: Key Findings in the U.S. and around the World”, Retrieved from: www.pewresearch.org/fact-tank/2017/08/09/muslims-and-islam-key-findings-in-the-u-s-and-around-the-world/
Orbe, M. (1998). Constructing Co-cultural Theory: An Explication of Culture, Power and Communication, Thousand Oaks, CA: Sage.