دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، زمستان 1396، صفحه 1-154 
5. بروز و ظهور باورهای شیعی در سیاست مذهبی شاه طهماسب اول صفوی

صفحه 121-145

سعید نجفی نژاد؛ ناصر جدیدی؛ محمد کریم یوسف جمالی