کلیدواژه‌ها = فیض کاشانی
مقایسه رویکردها، مواضع و نوع مواجهه محتشم کاشانی و فیض کاشانی در قبال حکومت صفوی

دوره 8، شماره 21، اسفند 1400، صفحه 137-158

رحمت‌الله زرگری؛ کیوان لولویی؛ سید علی‌اصغر محمود آبادی


مشروعیت نظم سلطانی در نگرش سیاست‌نامه‌نویسان شیعی عصر صفوی

دوره 1، شماره 4، آذر 1394، صفحه 105-124

علی‌اکبر نیکزاد؛ امیرتیمور رفیعی