مغالطات ناصر القفاری در نقد عقاید شیعه در باب عصمت امام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شیعه‌شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

2 دانشیار گروه شیعه‌شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

چکیده

کتاب نقد اصول المذهب الشیعة نوشته ناصر القفاری، به صورتی گسترده و شدید، عقاید و باورهای شیعی را نقد، و به آن هجمه کرده است. از جمله باورهایی که هدف هجمه وی قرار گرفته، عصمت امام است. نویسنده در کتابش با استفاده از مغالطات متعدد، باور شیعیِ عصمت امام را نقد می‌کند. این پژوهش، با هدف تبیین مغالطات قفاری در نقد عصمت صورت گرفته و با توجه به محدودیت مقاله، فقط به سه مغالطه دروغ، مغالطه منشأ و مغالطه نقل‌قول ناقص می‌پردازد. شواهد متعدد در این پژوهش نشان می‌دهد نویسنده با نسبت‌دادن دروغ به افراد و جریان‌ها، ایجاد منشأ متعدد برای عقیده عصمت و تقطیع روایات ائمه b در قالب شبه‌استدلال‌ها، قصد تحریف حقیقت و القای دیدگاه‌های غیرواقعی بر مخاطب را دارد. در این مقاله از روش توصیفی‌تحلیلی استفاده شده و شیوه گردآوری داده‌ها نیز کتاب‌خانه‌ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Naser Al-Ghaffari's Fallacies in Criticizing Shiite Beliefs about the Infallibility of the Imams

نویسندگان [English]

  • Ali Khalaji 1
  • Mohammad Hasan Nadem 2
1 PhD Student in Shia Studies, University of Religions and Denominations, Qom, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Shiite Studies, University of Religions and Denominations, Qom, Iran,
چکیده [English]

The book "Critique of the Principles of the Shiite Religion" by Naser al-Ghaffari has widely and strongly criticized and attacked Shiite beliefs. One of the beliefs that have been criticized in his book is the infallibility of the Imams. Al-Ghaffari uses various fallacies to criticize the Shiite belief about the infallibility of the Imams. This study aims to explain al-Ghaffari's fallacies in the critique of infallibility, and due to the limitations of the article, deals with only three untrue fallacies: the fallacy of lying, the fallacy of origin, and the fallacy of incomplete quotation. Numerous proofs in this research show that al-Ghaffari intended to distort the truth and instill unrealistic views into readers by attributing lies to individuals and currents, creating multiple sources for the belief of the infallibility and fragmenting the narrations of the Imams in the form of pseudo-arguments. This article has been done by the descriptive-analytical method and based on library sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infallibility
  • Critique of the Book "Principles of Shiite Religion"
  • Naser Al-Ghaffari
  • Fallacy of Origin
  • Fallacy of Lying
  • Fallacy of Incomplete Quotation
قرآن کریم.
آیتی، نصرالله (1388). «نقد و بررسی شبهات دکتر ناصر القفاری درباره اندیشه مهدویت»، در: مشرق موعود، دوره 3، ش9، ص13-42.
ابن بابویه، محمد بن علی (1362). الخصال، تصحیح: علی‌اکبر غفاری، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
ابن بابویه، محمد بن علی (1403). معانی الاخبار، تصحیح: علی‌اکبر غفاری، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
ابن فارس، احمد (1420). معجم مقاییس اللغة، تحقیق: عبد السلام محمد هارون، بیروت: دار الجیل، الطبعة الثانیة.
ابن منظور، محمد بن مکرم (1414). لسان العرب، بیروت: دار صادر.
برنجکار، رضا؛ توکلی مقدم، ابراهیم (1394). «نقد دیدگاه ناصر القفاری در مسئله رؤیت خداوند»، در: سلفی‌پژوهی، س1، ش1، ص63-82.
البستانی، فؤاد افرام (1370). فرهنگ ابجدی عربی‌فارسی، ترجمه کامل المنجد الابجدی، ترجمه: رضا مهیار، تهران: نشر اسلامی.
الجوهری، إسماعیل بن حماد (1407). الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، محقق: احمد عبد الغفور عطار، بیروت: دار العلم للملایین، الطبعة الرابعة.
حسینی قزوینی، سید محمد (1434). نقد اصول المذهب الشیعة لمؤلفة الدکتور السلفی ناصر بن عبد الله القفاری، قم: مؤسسه ولی العصر للدراسات الاسلامیة.
خندان، علی‌اصغر (1395). مغالطات، قم: بوستان کتاب.
دهخدا، علی‌اکبر؛ معین؛ محمد؛ شهیدی، جعفر (1373). لغت‌نامه دهخدا، تهران: دانشگاه تهران.
راغب اصفهانی، محمد بن حسین (1404). المفردات فی غریب القرآن، بی‌جا: دفتر نشر الکتاب، چاپ اول.
شیروانی، علی؛ هاشمی، ریحانه (1393). «پاسخ‌گویی به شبهات رجعت؛ شبهات قفاری در اصول مذهب الشیعة»، در: پژوهش‌نامه مذاهب اسلامی، ش 1، ص111-128.
طبرسی، فضل بن حسن (1372). تفسیر مجمع البیان، تهران: ناصرخسرو.
فیروزآبادی، محمد بن یعقوب (بی‌تا). القاموس المحیط، به کوشش: نصر الهورینی، بی‌جا: بی‌نا.
القفاری، ناصر (1381). «اشکالیات حول التراث الشیعی الحدیثی، وقفتان مع دکتور ناصر القفاری»، مصاحبه‌کننده: فتح‌الله نجارزادگان، در: المنهاج، ش27، ص132-145.
القفاری، ناصر بن عبد الله بن علی (1414). اصول مذهب الشیعة الامامیة الاثنی عشریّة: عرض و نقد، بی‌جا: دار الرضا.
کلینی، محمد بن یعقوب (1407). اصول کافی، تصحیح: علی‌اکبر غفاری، محمد آخوندی، تهران: دار الکتب الاسلامیة.
مفید، محمد بن ‌محمد (1413). تصحیح اعتقادات الامامیة، تحقیق: حسین درگاهی، در: مصنفات الشیخ المفید، قم: المؤتمر العالمی لألفیة الشیخ المفید.