کلیدواژه‌ها = آموزه‌های اهل بیت (ع)
تأثیر آموزه‌های اهل بیت (ع) بر آورده‌های زبانی مردم بیهق (سبزوار)

دوره 8، شماره 21، اسفند 1400، صفحه 47-70

فرشته کوشکی؛ محسن الویری؛ زهرا روح الهی امیری