واکاوی انتقادی تفسیر آیات امامت در کتاب تفسیر معاصرانه قرآن ‌کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تفسیر، دانشگاه علوم و معارف قرآن‌ کریم، قم، ایران

2 دانش آموخته دکتری تفسیر تطبیقی، دانشگاه علوم و معارف قرآن‌ کریم، قم، ایران

چکیده

کتاب The Study Quran (قرآن‌شناخت) مشتمل بر ترجمه و تشریح آیات قرآن ‌کریم از جدیدترین تفاسیری است که در جهان غرب، با سرویراستاری سید حسین نصر به زبان انگلیسی منتشر شده و استقبال توده‌ها و نخبگان جامعهٔ غربی را به دنبال داشته است. متن اصلی قرآن‌شناخت در ایران با عنوان تفسیر معاصرانهٔ قرآن ‌کریم به همت ان‌شاء‌الله رحمتی ترجمه شده است. روش کلی نگارندگان این تفسیر و تعلیقات آن (که به قلم مترجم است) موضوع مطالعات انتقادی قرار گرفته و پژوهشگران، ضعف‌های مجلدات فارسی موجود را برشمرده‌اند. هرچند این اثر مهم، نقاط قوتی هم دارد. رویارویی نگارندگان این اثر با تفسیر آیات حاوی باورهای شیعی در متن اما، گونه‌ای است تازه که بررسی ابعادش، شایستهٔ تحقیق است؛ از جمله آیاتی درباره «امامت» در سورهٔ مائده: آیات 3 (آیهٔ اکمال)، 55 (آیهٔ ولایت) و 67 (آیهٔ تبلیغ). پژوهش حاضر با روش توصیفی‌تحلیلی، ذیل آیات فوق، مفاد تفسیر معاصرانه قرآن‌ کریم را می‌کاود و با رویکردی انتقادی برخی از این مفاد، از جمله تمایل آشکار به آرای اهل سنت و پاسخ‌ندادن به ادعاهایشان را برجسته می‌کند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Critical Analysis of the Interpretation of the Verses of Imamate in the Book "Contemporary Interpretation of the Holy Quran"

نویسندگان [English]

  • Rahman oshriyeh 1
  • Seyed Mohammad Hosseinipoor 2
1 Associate Professor, Exegesis Department, University of Quran Sciences and Teachings, Qom, Iran,
2 PhD Graduate in Comparative Interpretation, University of Quran Sciences and Teachings, Qom, Iran
چکیده [English]

"The Study Quran" including the translation and explanation of the verses of the Holy Quran is one of the latest commentaries, which was published in English in the Western world under the editorship of Seyyed Hoseyn Nasr and has been welcomed by the masses and the elites of the Western society. The original text of the book was translated in Iran under the title of "Contemporary Interpretation of the Holy Quran" by Enshallah Rahmati. The general method of the commentary and its annotations (written by the translator) has been the subject of critical studies and the authors of this article have listed the weaknesses of the existing Persian volumes. Although this important book has positive points, its confrontation with the interpretation of verses containing Shiite beliefs is such that its dimensions need to be investigated. Among the verses about leadership in Surah Maedah, there are verses 3 (perfection verse), 55 (guardianship verse), and 67 (propagation verse). The present study, using a descriptive and analytical method, examines the contents of the book "Contemporary Interpretation of the Holy Quran" under the above verses and with a critical approach, highlights some of the contents, such as the obvious preference for the opinions of Sunnis and not responding to their claims

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enshallah Rahmati
  • Verses of Imamate
  • Contemporary Interpretation
  • Seyyed Hoseyn Nasr
  • Quran Knowledge
قرآن ‌کریم.
ابن أبی‌ حاتم، عبد الرحمن بن محمد (1419). تفسیر القرآن العظیم، تحقیق: أسعد محمد طیب، ریاض: مکتبة نزار مصطفی الباز، الطبعة الثالثة.
ابن طاووس، علی بن موسی (1400). الطرائف فی معرفة مذاهب الطوائف، قم: مطبعة الخیّام.
ابن‌ کثیر، اسماعیل بن عمر (1419). تفسیر القرآن العظیم، تحقیق: محمد حسین شمس الدین، بیروت: دار الکتب العلمیة، منشورات محمد علی بیضون، الطبعة الاولی.
بحرانی، سید هاشم بن سلیمان (1427). البرهان فی تفسیر القرآن، بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، الطبعة الثانیة.
رضا، محمّد رشید (1414). تفسیر القرآن الحکیم (تفسیر المنار)، بیروت: دار المعرفة، الطبعة الاولی.
سیوطی، عبد الرحمان بن ابی ‌بکر (1404). الدّر المنثور فی التّفسیر بالمأثور، قم: کتاب‌خانه آیت‌الله مرعشی، چاپ اول.
طباطبایی، محمّد حسین (1390). المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، الطبعة الثانیة.
طبری، ابو جعفر محمد بن جریر (1412). جامع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دار المعرفة، الطبعة الاولی.
عیاشی، محمد بن مسعود (1411). تفسیر العیاشی، تصحیح و تعلیق: السید هاشم الرّسولی المحلاتی، بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، الطبعة الاولی.
فخر رازی، محمد بن عمر (1420). التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، الطبعة الثالثة.
فیض کاشانی، مولی محسن (1402). تفسیر الصافی، تصحیح: حسین الأعلمی، بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، الطبعة الثانیة.
قمی، عباس (1418). سفینة البحار و مدینة الحکم والآثار، تحقیق: مجمع البحوث الاسلامیة، تقدیم و اشراف: علی ‌اکبر الهی الخراسانی، مشهد: آستانة الرضویة، الطبعة الاولی.
قمی، علی بن ابراهیم (1404). تفسیر القمی، تصحیح و تعلیق: السید طیب الموسوی الجزائری، قم: دار الکتاب للطباعة والنشر، الطبعة الثالثة.
میبدی، رشیدالدین ابوالفضل (1361). کشف الأسرار و عدة الأبرار، تصحیح: علی‌اصغر حکمت، تهران: امیرکبیر، چاپ چهارم.
نصر، سید حسین؛ و همکاران (1399). تفسیر معاصرانهٔ قرآن ‌کریم، ترجمه: ان‌شاءالله رحمتی، تهران: سوفیا، چاپ اول، ج1.
نصر، سید حسین؛ و همکاران (1400). تفسیر معاصرانهٔ قرآن ‌کریم، ترجمه: ان‌شاءالله رحمتی، تهران: سوفیا، چاپ اول، ج2.
نظام الأعرج، حسن بن محمد (1416). غرائب القرآن و رغائب الفرقان، تحقیق: زکریا عمیرات، بیروت: دار الکتب العلمیة، منشورات محمد علی بیضون، الطبعة الاولی.
واحدی، علی بن احمد (1402). اسباب النّزول، بیروت: دار الکتب العلمیّة، الطبعة الاولی.