معاد جسمانی صدرالدین شیرازی از منظر زبان دین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه دین و مسائل جدید کلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه فلسفه و کلام، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

چکیده
معنای زبان دین یکی از مباحث داغ فلسفی در این روزگار است. فیلسوفان زبان دین به‌جد این مسئله را کاویده و دیدگاه‌های مختلفی از قبیل بیان‌ناپذیری، نظریه الاهیات سلبی، نظریه تمثیل، نظریه تنزیهی عرفانی، نظریه کارکردگرایی و نظریه بی‌معنایی را مطرح کرده‌اند. در این میان، برخی از پژوهشگران با مطالعه آثار صدرای شیرازی، به عنوان یکی از فیلسوفان بسیار مهم عالم اسلام، به استخراج دیدگاه وی در حوزه زبان دین پرداخته‌اند. نتیجه این بررسی‌ها آن است که وی زبان دین را لایه‌لایه و ذومراتب دانسته که واژه‌های آن در هر عالم معنای خاص همان عالم را دارد. سبک صدرا در تعریف واژه‌های زبان دینی توسعه در معنا و فاصله‌نگرفتن از معنای حقیقی است. در این نوشتار، به بررسی دیدگاه وی در دو حوزه زبان دین، یعنی معناشناسی اوصاف الاهی با تأکید بر صفت وجود و تحلیل معناشناسی زبان دین در قلمرو معاد می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mulla Sadra's Physical Resurrection from the Perspective of the Religious Language

نویسندگان [English]

  • ahmad zareie hasan boghe 1
  • amirabas alizamani 2
1 PhD student of philosophy (religion) Azad University Khorasgan Branch
2 Assistant of Tehran University Philosophy of Religion
چکیده [English]

The meaning of the Religious language is one of the important topics of philosophy in this period. Philosophers have studied this issue seriously and different views, such as Ineffable, theory of negative theology, Metaphor theory, Mystical transcendence theory, Theory of functionalism, Semantic Theory, have raised. In the meantime, some researchers studying the works of Mulla Sadra as one of the most important philosophers of Islam have tried to extract his views on the religious language. The result is that he believes that religious language is layered. Mulla Sadra's approach in religious language is defining of words and he is not taking away from the original meaning. This article examines Mulla Sadra in the language of religion. In the language of religion the sense of the divine attributes with emphasis on the divine attribute and analysis of the semantics of the language of religion in the realm of resurrection are studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Mulla Sadra
  • Religious language
  • resurrection
  • Way
قرآن کریم.
حسینی، معصومه (1390). «زبان دین از دیدگاه ملاصدرا و قاضی سعید قمی»، در: اندیشه دینی، ش38، ص23-48.
دغیم، سمیح (1428). موسوعة مصطلحات صدرالدین الشیرازی، قم: ذوی‌القربی.
شیرازی، محمد بن ابراهیم (1354). المبدأ والمعاد، تصحیح: سید جلال الدین آشتیانی، تهران: انجمن حکمت و فلسفه ایران.
شیرازی، محمد بن ابراهیم (1360). الشواهد الربوبیة، تصحیح و تعلیق: سید جلال الدین آشتیانی، مشهد: المرکز الجامعی للنشر، چاپ دوم.
شیرازی، محمد بن ابراهیم (1361). العرشیة، تصحیح: غلام‌حسین آهنی، تهران: انتشارات مولا.
شیرازی، محمد بن ابراهیم (1363). مفاتیح الغیب، مقدمه و تصحیح: محمد خواجوی، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ اول.
شیرازی، محمد بن ابراهیم (1387). المظاهر الالهیة فی اسرار العلوم الکاملة، مقدمه و تصحیح: سید محمد خامنه‌ای، تهران: بنیاد حکمت صدرا.
شیرازی، محمد بن ابراهیم (1981). الحکمة المتعالیة فی الأسفار الأربعة، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، الطبعة الثالثة.
علی‌زمانی، امیرعباس (1386). سخن‌گفتن از خدا، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
کلینی، محمد بن یعقوب (1407). الکافی، محقق و مصحح: علی‌اکبر غفاری، محمد آخوندی، تهران: دار الکتب الاسلامیة، چاپ چهارم.
Donavan, Peter (1985). Religious Language, Fifth Inpression, London: Shildon Press.