دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، آذر 1395، صفحه 1-142 
پیدایش فرقه مُطَرّفیه و ماهیت آن

صفحه 27-52

فاضل گرنه زاده؛ مصطفی سلطانی؛ منصور داداش نژاد