نمایه نویسندگان

آ

 • آقازاده، جعفر «اتحاد اسلام» از منظر سید جمال‌الدین اسدآبادی و سلطان عبدالحمید دوم [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 159-179]
 • آقانوری، علی کژکارکردهای شعائر مذهبی در حوزه اجتماعی عصر قاجار [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 201-222]

ا

 • الویری، محسن تأثیر آموزه‌های اهل بیت (ع) بر آورده‌های زبانی مردم بیهق (سبزوار) [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 47-70]
 • امیرخانی، علی مناسبات سیاسی‌اجتماعی امامیه و زیدیه در عصر حضور امامان [دوره 8، شماره 22، 1401، صفحه 57-83]
 • انصاری، مهدی بررسی گرایش به مهدویت در جنبش کیسانیه [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 115-136]

ب

 • باقر، علیرضا مقایسه دیدگاه کلامی شیخ بهایی و خواجویی در افضلیت قرآن، با استناد به رساله تبصرة الإخوان [دوره 8، شماره 22، 1401، صفحه 35-56]
 • بداشتی، علی اله بررسی رابطه بداء و تغییر در قضا و قدر خداوند [دوره 8، شماره 22، 1401، صفحه 185-204]

ت

ج

 • جازاری معمویی، سعید نقد روشی دیدگاه هانری لامنس درباره حضرت فاطمه (ع) در کتاب فاطمه و دختران محمد (ص) [دوره 8، شماره 22، 1401، صفحه 281-308]
 • جاودان، محمد مناسبات جریان‌های شیعی معاصر در کشور کویت با حکومت و سایر مسلمانان [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 223-246]
 • جاودان، محمد بررسی روش‌شناسانه تاریخ‌نگاری فرهاد دفتری درباره اسماعیلیه [دوره 8، شماره 22، 1401، صفحه 205-228]
 • جباری، محمدرضا ارزیابی انگاره تقدم متکلمان معتزلی بر امامیه در آینه فهارس و مقالات‌نگاری‌های کهن [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 181-200]
 • جلائی، قاسم زمان و خاستگاه پیدایش تشیع: بررسی و نقد مدعای قفاری [دوره 8، شماره 22، 1401، صفحه 229-280]

ح

 • حقیقت، لاله نقش منطق تأویل در تقریر مسئله «امامت» نزد صدرالدین شیرازی [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 27-46]
 • حمزه، حسین کژکارکردهای شعائر مذهبی در حوزه اجتماعی عصر قاجار [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 201-222]

خ

 • خاتمی، سارا بررسی و نقد گزارش‌های مربوط به مناقشه فدک در الطبقات الکبری ابن‌سعد [دوره 8، شماره 22، 1401، صفحه 85-112]
 • خسروجردی، زهرا مقایسه دیدگاه کلامی شیخ بهایی و خواجویی در افضلیت قرآن، با استناد به رساله تبصرة الإخوان [دوره 8، شماره 22، 1401، صفحه 35-56]
 • خلجی، علی مغالطات ناصر القفاری در نقد عقاید شیعه در باب عصمت امام [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 71-90]

د

 • دست مرد، مرضیه بررسی رابطه بداء و تغییر در قضا و قدر خداوند [دوره 8، شماره 22، 1401، صفحه 185-204]
 • دهشیری، محمدرضا مناسبات جریان‌های شیعی معاصر در کشور کویت با حکومت و سایر مسلمانان [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 223-246]

ذ

 • ذهبی، سید عباس تحلیل رابطه صفات الاهی با ذات باری در دیدگاه کلامی شیخ مفید [دوره 8، شماره 22، 1401، صفحه 139-157]

ر

 • روح الهی امیری، زهرا تأثیر آموزه‌های اهل بیت (ع) بر آورده‌های زبانی مردم بیهق (سبزوار) [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 47-70]

ز

 • زرگری، رحمت‌الله مقایسه رویکردها، مواضع و نوع مواجهه محتشم کاشانی و فیض کاشانی در قبال حکومت صفوی [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 137-158]
 • زندیه، حسن کژکارکردهای شعائر مذهبی در حوزه اجتماعی عصر قاجار [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 201-222]
 • زیدی، سید محمد مهدی مناسبات سیاسی‌اجتماعی امامیه و زیدیه در عصر حضور امامان [دوره 8، شماره 22، 1401، صفحه 57-83]

س

 • سعیدی مهر، محمد تحلیل رابطه صفات الاهی با ذات باری در دیدگاه کلامی شیخ مفید [دوره 8، شماره 22، 1401، صفحه 139-157]
 • سلطانی، مصطفی جریان‌های نوظهور آیین یارسان (اهل حق): خوانشی انتقادی [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 247-270]
 • سلطانی احمدی، مجتبی بررسی و نقد گزارش‌های مربوط به مناقشه فدک در الطبقات الکبری ابن‌سعد [دوره 8، شماره 22، 1401، صفحه 85-112]
 • سلیمانی امیری، عسکری برهان‌پذیری وجود خدا و امکان‌سنجی اقامه برهان لمّی بالعرض بر وجود خدا از منظر ابن‌سینا، صدرای شیرازی و محمدحسین طباطبایی [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 7-26]

ش

 • شرفی، محبوبه بررسی گرایش به مهدویت در جنبش کیسانیه [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 115-136]
 • شریعتمداری، حمید رضا بررسی روش‌شناسانه تاریخ‌نگاری فرهاد دفتری درباره اسماعیلیه [دوره 8، شماره 22، 1401، صفحه 205-228]
 • شریعتمداری، حمیدرضا ارزیابی انگاره تقدم متکلمان معتزلی بر امامیه در آینه فهارس و مقالات‌نگاری‌های کهن [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 181-200]

ص

 • صادق‌نیا، مهراب کژکارکردهای شعائر مذهبی در حوزه اجتماعی عصر قاجار [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 201-222]
 • صالحی، محمد علی امامت زیدیه در منابع کهن زیدیان ایران: جزء‌پژوهی نسخه‌های خطی کتاب الإبانة [دوره 8، شماره 22، 1401، صفحه 257-280]

ع

 • عباس پور، فریبا بررسی روش‌شناسانه تاریخ‌نگاری فرهاد دفتری درباره اسماعیلیه [دوره 8، شماره 22، 1401، صفحه 205-228]
 • عباسی، الیسا بررسی گرایش به مهدویت در جنبش کیسانیه [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 115-136]
 • عبدالهی متنق، غفار «اتحاد اسلام» از منظر سید جمال‌الدین اسدآبادی و سلطان عبدالحمید دوم [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 159-179]
 • عشریه، حامد واکاوی حوزه معنایی «عُلُوّ» در قرآن کریم با محوریت واژه «عالین» و انطباق آن با خمسه طیّبه [دوره 8، شماره 22، 1401، صفحه 159-183]
 • عشریه، رحمان واکاوی حوزه معنایی «عُلُوّ» در قرآن کریم با محوریت واژه «عالین» و انطباق آن با خمسه طیّبه [دوره 8، شماره 22، 1401، صفحه 159-183]
 • عظیمی، حبیب الله مقایسه دیدگاه کلامی شیخ بهایی و خواجویی در افضلیت قرآن، با استناد به رساله تبصرة الإخوان [دوره 8، شماره 22، 1401، صفحه 35-56]

غ

 • غفوری نژاد، محمد ارزیابی انگاره تقدم متکلمان معتزلی بر امامیه در آینه فهارس و مقالات‌نگاری‌های کهن [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 181-200]

ف

 • فراهانی نسب، هادی ارزیابی انگاره تقدم متکلمان معتزلی بر امامیه در آینه فهارس و مقالات‌نگاری‌های کهن [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 181-200]

ق

 • قاسمپور، محسن تحلیل رابطه صفات الاهی با ذات باری در دیدگاه کلامی شیخ مفید [دوره 8، شماره 22، 1401، صفحه 139-157]
 • قربانخانی، امید تأملی در مؤلفه‌های فهم‌پذیری قرآن [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 91-114]

ک

 • کاشانی، سید وحید برهان‌پذیری وجود خدا و امکان‌سنجی اقامه برهان لمّی بالعرض بر وجود خدا از منظر ابن‌سینا، صدرای شیرازی و محمدحسین طباطبایی [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 7-26]
 • کوشکی، فرشته تأثیر آموزه‌های اهل بیت (ع) بر آورده‌های زبانی مردم بیهق (سبزوار) [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 47-70]
 • کیانی‌نژاد، مجید مناسبات جریان‌های شیعی معاصر در کشور کویت با حکومت و سایر مسلمانان [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 223-246]

گ

 • گوهری فخرآباد، مصطفی بررسی و نقد گزارش‌های مربوط به مناقشه فدک در الطبقات الکبری ابن‌سعد [دوره 8، شماره 22، 1401، صفحه 85-112]

ل

 • لطفی، جواد جریان‌های نوظهور آیین یارسان (اهل حق): خوانشی انتقادی [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 247-270]
 • لولویی، کیوان مقایسه رویکردها، مواضع و نوع مواجهه محتشم کاشانی و فیض کاشانی در قبال حکومت صفوی [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 137-158]

م

 • محمود آبادی، سید علی‌اصغر مقایسه رویکردها، مواضع و نوع مواجهه محتشم کاشانی و فیض کاشانی در قبال حکومت صفوی [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 137-158]
 • موسوی نژاد، سیدعلی امامت زیدیه در منابع کهن زیدیان ایران: جزء‌پژوهی نسخه‌های خطی کتاب الإبانة [دوره 8، شماره 22، 1401، صفحه 257-280]
 • میرزینلی، سید فضل الله واکاوی حوزه معنایی «عُلُوّ» در قرآن کریم با محوریت واژه «عالین» و انطباق آن با خمسه طیّبه [دوره 8، شماره 22، 1401، صفحه 159-183]

ن

 • نادم، محمد حسن مغالطات ناصر القفاری در نقد عقاید شیعه در باب عصمت امام [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 71-90]
 • نادم، محمدحسن زمان و خاستگاه پیدایش تشیع: بررسی و نقد مدعای قفاری [دوره 8، شماره 22، 1401، صفحه 229-280]
 • نصیری، محمد پیشینه‌شناسی و دیرین‌شناسی گرامی‌داشت پیشوایان امامیه در عرفان کهن خراسان: تطبیق و تقریب تصوف و تشیع [دوره 8، شماره 22، 1401، صفحه 7-33]
 • نصیری، هادی امامت زیدیه در منابع کهن زیدیان ایران: جزء‌پژوهی نسخه‌های خطی کتاب الإبانة [دوره 8، شماره 22، 1401، صفحه 257-280]
 • نواب، سید ابوالحسن مناسبات جریان‌های شیعی معاصر در کشور کویت با حکومت و سایر مسلمانان [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 223-246]

و

 • واعظی منفرد، سجاد پیشینه‌شناسی و دیرین‌شناسی گرامی‌داشت پیشوایان امامیه در عرفان کهن خراسان: تطبیق و تقریب تصوف و تشیع [دوره 8، شماره 22، 1401، صفحه 7-33]

ه

 • هاشم پور، آیسودا نقش منطق تأویل در تقریر مسئله «امامت» نزد صدرالدین شیرازی [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 27-46]