نمایه نویسندگان

آ

 • آبسالان، محبعلی واکاوی پیوندهای تشیع و تصوف: بررسی رویارویی قاضی نورالله شوشتری با عبدالرحمن جامی [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 196-222]
 • آذرفر، طاهره رفتارشناسی خلفای عباسی عصر دوم در مواجهه با شیعیان امامی از خلافت متوکل تا پایان خلافت الراضی بالله [دوره 7، شماره 20، 1400، صفحه 43-68]
 • آقازاده، جعفر «اتحاد اسلام» از منظر سید جمال‌الدین اسدآبادی و سلطان عبدالحمید دوم [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 159-179]
 • آقانوری، علی چگونگی و عوامل تغییر رویکرد صفویه از تصوف به تشیع [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 109-133]
 • آقانوری، علی همگونی تصوف با تشیع و کارکردهای اجتماعی و سیاسی آن در مازندران (760-795 ه‍ .ق.) [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 117-140]
 • آقانوری، علی بررسی و نقد دیدگاه‌های عالمان شیعی در باب لطم و قمه‌زنی [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 27-51]
 • آقانوری، علی واکاوی اندیشه توحیدی هشام بن سالم جوالیقی [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 38-64]
 • آقانوری، علی نقش و اقدامات فاطمیان مصر در شکوفایی مظاهر فرهنگی و تمدنی با تأکید بر رواداری مذهبی [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 95-118]
 • آقانوری، علی آیین‌های عاشورایی در دوره سلجوقی: زمینه‌ها و فرصت‌های مانایی [دوره 7، شماره 20، 1400، صفحه 125-166]
 • آقانوری، علی کژکارکردهای شعائر مذهبی در حوزه اجتماعی عصر قاجار [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 201-222]

ا

 • ابراهیمیان کپورچال، مجید قرّاء شیعی در میان قاریان چهارده‌گانه و گونه‌شناسی تشیع آنان [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 143-165]
 • ابراهیمی زاده، احمد گذر ایدئالیسم یقینی از فلسفه یونان به اندیشه اسلامی (بررسی تأثیر ایدئالیسم یقینی بر تعریف علم و حجیت خبر در فقه و کلام) [دوره 5، شماره 15، 1397، صفحه 93-112]
 • ابطحی، علیرضا تأثیر سنت‌های عاشورایی حاکمان در گسترش تشیع در ایران (656-907 ق) [دوره 5، شماره 15، 1397، صفحه 5-26]
 • احسانی، کیوان اعتبارسنجی دیدگاه سید ابوالفضل برقعی در نسبت‌دادن تحریف قرآن به شیعه [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 224-244]
 • اخوان مقدم، زهره تبیین دوگانگی عالمان اهل‌ سنّت در «برداشت خلافت» از حدیث «سدّ الابواب» و حدیث «خوخه» [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 69-93]
 • استهری، هادی آیین اهل حق و رابطه آن با آیین مهر پرستی [دوره 5، شماره 16، 1398، صفحه 173-196]
 • اسلامی، سهراب بررسی زمینه‌ها و راه‌های ورود تشیع به مغرب [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 89-108]
 • اسماعیلی، مریم تحلیل و بررسی حدیث «خلفاء امتی اثناعشر» از دیدگاه زیدیان [دوره 5، شماره 16، 1398، صفحه 155-172]
 • اسماعیلی، مریم واکاوی کتمان سرّ در آموزه‌های اهل بیت (ع) و پیامدهای هتک و اذاعه آن [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 119-142]
 • اعتصامی، عبدالهادی وجودشناختی صفات الهی از منظر متکلمان مدرسه بغداد [دوره 5، شماره 16، 1398، صفحه 5-29]
 • افتخاری، سیدابراهیم منابع علم امام از نگاه متکلمان قم و بغداد [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 55-79]
 • الاهی‌نژاد، حسین بررسی ادعاهای منصور هاشمی خراسانی در زمینه‌سازی ظهور [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 267-289]
 • الهامی، علی حضور و گسترش تشیع در افریقا (از قرن اول تا پایان سوم هجری) [دوره 5، شماره 15، 1397، صفحه 113-136]
 • اله بداشتی، علی واکاوی اندیشه توحیدی هشام بن سالم جوالیقی [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 38-64]
 • الهی منش، رضا واکاوی آثار فردی و اجتماعی اخلاق توحیدی قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی (ره) [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 49-70]
 • الهی منش، رضا اثبات عقلی و نقلی حیات، علم و تسبیح نطقی موجودات در تمام مراتب هستی با تأکید بر مرتبه ناسوت [دوره 7، شماره 20، 1400، صفحه 255-282]
 • الهی منش، رضا بایسته‌های تحقق قیامت صغرای انفسی مبتنی بر معارف امام صادق (ع) [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 113-139]
 • الویری، محسن تأثیر سنت‌های عاشورایی حاکمان در گسترش تشیع در ایران (656-907 ق) [دوره 5، شماره 15، 1397، صفحه 5-26]
 • الویری، محسن تأثیر آموزه‌های اهل بیت (ع) بر آورده‌های زبانی مردم بیهق (سبزوار) [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 47-70]
 • امامزاده شوشتری، سیدعلی بررسی الگوی ارتباطی شیعیان امارات متحده عربی در تعامل با جامعه غالب [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 65-85]
 • امیرخانی، علی مناسبات سیاسی‌اجتماعی امامیه و زیدیه در عصر حضور امامان [دوره 8، شماره 22، 1401، صفحه 57-83]
 • امینی، فاطمه اصلاحات عمر بن عبدالعزیز و تأثیر آن بر وضعیت شیعیان [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 235-265]
 • انصاری، مهدی بررسی گرایش به مهدویت در جنبش کیسانیه [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 115-136]
 • ایراندوست، محمد حسین واکاوی کتمان سرّ در آموزه‌های اهل بیت (ع) و پیامدهای هتک و اذاعه آن [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 119-142]

ب

 • بابالیان، جمال بررسی تطبیقی حقیقت مجازات اخروی از دیدگاه صدرالدین شیرازی و جعفر سبحانی [دوره 7، شماره 20، 1400، صفحه 7-20]
 • باجی، علی تبیین دوگانگی عالمان اهل‌ سنّت در «برداشت خلافت» از حدیث «سدّ الابواب» و حدیث «خوخه» [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 69-93]
 • بارانی، محمدرضا شکوفایی علمی تمدن اسلامی دورۀ فاطمیان از دیدگاه خاورشناسان [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 45-72]
 • بارانی، محمدرضا بررسی تحلیلی روش خاورشناسان در تبیین جایگاه سیاسی و دینی امام محمد باقر (ع) [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 9-26]
 • بارانی، محمدرضا علمای شیعه لبنانی و اصلاح فرهنگ عزاداری بازتابی از اصلاح‌طلبی علمای ایرانی با تکیه بر کتاب مبارزه علمای اصلاح‌طلب لبنان با تحریفات عاشورا [دوره 4، شماره 13، 1396، صفحه 73-96]
 • باقر، علیرضا مقایسه دیدگاه کلامی شیخ بهایی و خواجویی در افضلیت قرآن، با استناد به رساله تبصرة الإخوان [دوره 8، شماره 22، 1401، صفحه 35-56]
 • باقرزاده، عبدالرحمن مخالفت با شیعیان، عامل تغییر سنت‌های نبوی [دوره 4، شماره 13، 1396، صفحه 97-120]
 • باقری، اکبر لوازم اعتقادی و کارکردهای عملی باور به بداء بر پایه آیات و روایات اهل بیت(ع) [دوره 6، شماره 18، 1399، صفحه 35-53]
 • باقری، اکبر علم غیب امام از منظر آیات و روایات: بررسی و نقد دیدگاه ابوالفضل برقعی [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 39-63]
 • بداشتی، علی اله بررسی رابطه بداء و تغییر در قضا و قدر خداوند [دوره 8، شماره 22، 1401، صفحه 185-204]
 • برنجکار، رضا وجودشناختی صفات الهی از منظر متکلمان مدرسه بغداد [دوره 5، شماره 16، 1398، صفحه 5-29]
 • برنجکار، رضا نظریه نفی صفات در مدرسه کلامی اصفهان [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 7-37]
 • بهشتی، سید مهدی تاریخ اجتماعی روش‌های درمانگری ماوراییِ ایرانیانِ روزگارِ صفوی [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 323-350]
 • بوالحسنی، رحمن بررسی تطبیقی حقیقت مجازات اخروی از دیدگاه صدرالدین شیرازی و جعفر سبحانی [دوره 7، شماره 20، 1400، صفحه 7-20]
 • بوشاسب گوشه، فیض‌الله بررسی فراز و فرود تعاملات سیاسی شیعیان امامیه با حکومت‌های غزنویان و سلجوقیان در ایران [دوره 6، شماره 18، 1399، صفحه 107-128]
 • بیات، محمد حسین تحلیل روش‏ شناختی نقدهای علامه جوادی آملی در مسئله شفاعت بر تفسیر المنار [دوره 5، شماره 16، 1398، صفحه 31-55]

پ

 • پیرمرادیان، مصطفی راهبردها و مهندسی فرهنگی امام هادی (ع) در مواجهه با اهل سنت [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 91-116]
 • پیشنمازی، محمد ابراهیم جایگاه پیامبر و امام: بررسی تطبیقی دیدگاه سید مرتضی و حمیدالدین کرمانی [دوره 7، شماره 20، 1400، صفحه 99-124]

ت

 • تاج بخش، دکتر غلامرضا آسیب‌های پیاده‌روی اربعین حسینی: بررسی جامعه‌شناختی [دوره 8، شماره 22، 1401، صفحه 113-137]
 • توحیدی نیا، روح الله دیدگاه ائمه(ع) درباره شخصیت و قیام زید بن‌علی (بر اساس سیر و بستر تاریخی مناسبات زید بن‌علی و پیشوایان امامیه (ع)) [دوره 5، شماره 15، 1397، صفحه 55-72]
 • توران، امداد مضمون‌شناسی احادیث خلقت نوری اهل‌البیت (ع) [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 7-30]
 • توران، امداد رفع اتهام از نصیرالدین طوسی در سقوط خلافت عباسی و قتل آخرین خلیفه عباسی [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 75-99]
 • توران، امداد نظریه نفی صفات در مدرسه کلامی اصفهان [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 7-37]
 • تیموری، محمد تحلیل انتقادی دیدگاه ابوزَهو درباره اصالت احادیث وصایت امام علی (ع) [دوره 4، شماره 13، 1396، صفحه 47-71]

ج

 • جازاری معمویی، سعید نقد روشی دیدگاه هانری لامنس درباره حضرت فاطمه (ع) در کتاب فاطمه و دختران محمد (ص) [دوره 8، شماره 22، 1401، صفحه 281-308]
 • جانی پور، محمد تحلیل محتوای مناظرات توحیدی امام صادق(ع) با ابن‌ابی‌العوجاء [دوره 5، شماره 15، 1397، صفحه 27-53]
 • جاودان، محمد نگاهی به تطور جایگاه روایات رجعت در منابع امامیه [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 7-26]
 • جاودان، محمد نقد شاخص‌های ارتباط میان تشیع و تصوف از دیدگاه محمد عابد الجابری [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 162-193]
 • جاودان، محمد نقش مسیر دریایی خلیج فارس در ورود اسلام به پس‌کرانه‌های شمالی خلیج فارس [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 121-137]
 • جاودان، محمد قرّاء شیعی در میان قاریان چهارده‌گانه و گونه‌شناسی تشیع آنان [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 143-165]
 • جاودان، محمد جایگاه پیامبر و امام: بررسی تطبیقی دیدگاه سید مرتضی و حمیدالدین کرمانی [دوره 7، شماره 20، 1400، صفحه 99-124]
 • جاودان، محمد مناسبات جریان‌های شیعی معاصر در کشور کویت با حکومت و سایر مسلمانان [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 223-246]
 • جاودان، محمد بررسی روش‌شناسانه تاریخ‌نگاری فرهاد دفتری درباره اسماعیلیه [دوره 8، شماره 22، 1401، صفحه 205-228]
 • جاودان، محمد بررسی ادعاهای منصور هاشمی خراسانی در زمینه‌سازی ظهور [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 267-289]
 • جباری، محمدرضا ارزیابی انگاره تقدم متکلمان معتزلی بر امامیه در آینه فهارس و مقالات‌نگاری‌های کهن [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 181-200]
 • جدیدی، ناصر بروز و ظهور باورهای شیعی در سیاست مذهبی شاه طهماسب اول صفوی [دوره 4، شماره 13، 1396، صفحه 121-145]
 • جعفریان، رسول کنکاشی در جریان تفکر شیعی در ایران نیمۀ اول قرن هفتم (آثار و افکار محمد بن حسین بن حسن رازی آبی) [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 5-37]
 • جعفری سروجهانی، اکرم روش‌های مبارزاتی امام سجاد (ع) در مواجهه با پدیده جعل حدیث [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 5-28]
 • جلائی، قاسم زمان و خاستگاه پیدایش تشیع: بررسی و نقد مدعای قفاری [دوره 8، شماره 22، 1401، صفحه 229-280]
 • جلائیان اکبرنیا، علی گذر ایدئالیسم یقینی از فلسفه یونان به اندیشه اسلامی (بررسی تأثیر ایدئالیسم یقینی بر تعریف علم و حجیت خبر در فقه و کلام) [دوره 5، شماره 15، 1397، صفحه 93-112]
 • جوادی نیا، حسین نقد دیدگاه قفاری درباره کتاب کافی [دوره 4، شماره 14، 1397، صفحه 47-66]
 • جواهری، محمدرضا سنخ‌شناسی مواجهه امام رضا (علیه‌السلام) با فرقه واقفه [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 111-130]

ح

 • حاتمی کنکبود، حبیب بازنگری نقادانه و سنجشی نشانه‌های تشیع در سنایی غزنوی، عطار نیشابوری و جلال‌الدین مولوی بلخی [دوره 7، شماره 20، 1400، صفحه 167-192]
 • حاج امینی نجف آبادی، حمید ناهم‌خوانی معنادار بین روایات منقول از امام هادی (ع) در تصحیح‌های مختلف کتاب الهدایة الکبری؛ تحلیل و تبیین علل و پی‌آمدها [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 47-70]
 • حجازی، مریم السادات روایات عاشورایی کامل‌ الزیارات در بوته نقد [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 107-140]
 • حسناتی، عبدالرضا بررسی حجیّت رؤیا در زمینه اصول و فروع دین: نقد دیدگاه پیروان احمد الحسن [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 132-159]
 • حسناتی، عبدالرضا بررسی و نقد دیدگاه ملا اسماعیل خواجویی درباره افضلیّت قرآن بر امام [دوره 4، شماره 13، 1396، صفحه 25-45]
 • حسن بگی، علی اعتبارسنجی دیدگاه سید ابوالفضل برقعی در نسبت‌دادن تحریف قرآن به شیعه [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 224-244]
 • حسن‌پور، سیدعبدالکریم بررسی تحلیلی روش خاورشناسان در تبیین جایگاه سیاسی و دینی امام محمد باقر (ع) [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 9-26]
 • حسین‌زاده، اکرم معرفی و سیر تطوّر تفاسیر واعظانه شیعه [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 109-136]
 • حسینی، سیدمحمد همگونی تصوف با تشیع و کارکردهای اجتماعی و سیاسی آن در مازندران (760-795 ه‍ .ق.) [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 117-140]
 • حسینی، سید محمد رضا نقد دیدگاه قفاری درباره کتاب کافی [دوره 4، شماره 14، 1397، صفحه 47-66]
 • حسینیان مقدم، حسین نقش اصحاب امام هادی (ع) در تاریخ‌نگاری اسلامی «تأسیس، توسعه و استمرار» [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 5-28]
 • حسینی پور، سید محمد واکاوی انتقادی تفسیر آیات امامت در کتاب تفسیر معاصرانه قرآن ‌کریم [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 87-111]
 • حق‌پرست، زهرا مقایسۀ شیوۀ تعامل با اقلیتهای دینی در حکومت امام علی(ع) و حاکمان صفوی [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 107-131]
 • حقیقت، لاله نقش منطق تأویل در تقریر مسئله «امامت» نزد صدرالدین شیرازی [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 27-46]
 • حکیم الهی، عبدالمجید جستاری در دشواری‌های فرهنگی پیش‌ روی شیعیان معاصر مصر [دوره 7، شماره 20، 1400، صفحه 21-42]
 • حمزه، حسین تشیع و تاریخ اجتماعی ایرانیان در عصر صفوی [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 125-150]
 • حمزه، حسین کژکارکردهای شعائر مذهبی در حوزه اجتماعی عصر قاجار [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 201-222]
 • حیدرزاده، ناصر جایگاه «شأن معصوم» در ارزیابی روایات تاریخی از نگاه اخبارگرایی [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 95-120]
 • حیدری مزرعه آخوند، محمد علی واکاوی سبّ و شَتم مخالفان اهل بیت پیامبر (ص) [دوره 6، شماره 18، 1399، صفحه 55-79]

خ

 • خاتمی، سارا بررسی و نقد گزارش‌های مربوط به مناقشه فدک در الطبقات الکبری ابن‌سعد [دوره 8، شماره 22، 1401، صفحه 85-112]
 • خسروجردی، زهرا مقایسه دیدگاه کلامی شیخ بهایی و خواجویی در افضلیت قرآن، با استناد به رساله تبصرة الإخوان [دوره 8، شماره 22، 1401، صفحه 35-56]
 • خسروی، حسین بررسی زمینه‌ها و راه‌های ورود تشیع به مغرب [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 89-108]
 • خسروی، حسین حضور و گسترش تشیع در افریقا (از قرن اول تا پایان سوم هجری) [دوره 5، شماره 15، 1397، صفحه 113-136]
 • خلج، محمدمهدی ادبیات تعلیمی و تحکیم مبانی قدرت امامت فاطمیان [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 183-207]
 • خلجی، علی مغالطات ناصر القفاری در نقد عقاید شیعه در باب عصمت امام [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 71-90]
 • خلیلی، میثم بررسی چگونگی دلالت آیه 24 صافات بر ولایت امام علی (ع) [دوره 4، شماره 14، 1397، صفحه 27-46]
 • خلیلی نیا، غلامرضا واکاوی آثار فردی و اجتماعی اخلاق توحیدی قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی (ره) [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 49-70]
 • خوش‌صورت موفق، اعظم بررسی و نقد دیدگاه‌های عالمان شیعی در باب لطم و قمه‌زنی [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 27-51]

د

 • داداش‌نژاد، منصور بررسی منابع و محتوای نامه امام صادق (ع) به نجاشی [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 8-35]
 • داداش نژاد، منصور درآمدی بر روش‌شناسی کلینی در استناد به سیرۀ پیامبر(ص) با تکیه بر بخش «مولد النبی(ص)» کتاب کافی [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 39-53]
 • داداش نژاد، منصور نقش زمان و مکان و مقتضیات آنها در بررسی گزارش‌های عاشورایی [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 67-89]
 • داداش نژاد، منصور پیدایش فرقه مُطَرّفیه و ماهیت آن [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 27-52]
 • داداش نژاد، منصور آیین‌های عاشورایی در دوره سلجوقی: زمینه‌ها و فرصت‌های مانایی [دوره 7، شماره 20، 1400، صفحه 125-166]
 • دادفر، سجاد اصلاحات عمر بن عبدالعزیز و تأثیر آن بر وضعیت شیعیان [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 235-265]
 • دست مرد، مرضیه بررسی رابطه بداء و تغییر در قضا و قدر خداوند [دوره 8، شماره 22، 1401، صفحه 185-204]
 • دشتی، محمد بررسی فراز و فرود تعاملات سیاسی شیعیان امامیه با حکومت‌های غزنویان و سلجوقیان در ایران [دوره 6، شماره 18، 1399، صفحه 107-128]
 • دهشیری، محمدرضا مناسبات جریان‌های شیعی معاصر در کشور کویت با حکومت و سایر مسلمانان [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 223-246]
 • دهقان منگابادی، بمانعلی واکاوی سبّ و شَتم مخالفان اهل بیت پیامبر (ص) [دوره 6، شماره 18، 1399، صفحه 55-79]
 • دهقانی، اکرم السادات واکاوی تاریخی تفاوت‌ مواجهه امام هادی (ع) و معتزله با مسئله خلق قرآن [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 117-134]

ذ

 • ذاکری، محمد تقی کاوشی در کتاب التکلیف شلمغانی بررسی جایگاه و سیر تاریخی آن [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 25-44]
 • ذهبی، سید عباس تحلیل رابطه صفات الاهی با ذات باری در دیدگاه کلامی شیخ مفید [دوره 8، شماره 22، 1401، صفحه 139-157]

ر

 • راستگوفر، سید محمد واکاوی پیوندهای تشیع و تصوف: بررسی رویارویی قاضی نورالله شوشتری با عبدالرحمن جامی [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 196-222]
 • راشد، عبدالرضا بازخوانی نظریه افضلیت به ترتیب خلافت و پیامدهای آن [دوره 7، شماره 20، 1400، صفحه 69-98]
 • ربانی، محمدعلی تحلیل کارکردی سوگواری‌های محرم در ایران پس از انقلاب [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 73-90]
 • رجائی نژاد، محمد علمای شیعه لبنانی و اصلاح فرهنگ عزاداری بازتابی از اصلاح‌طلبی علمای ایرانی با تکیه بر کتاب مبارزه علمای اصلاح‌طلب لبنان با تحریفات عاشورا [دوره 4، شماره 13، 1396، صفحه 73-96]
 • رجایی نژاد، محمد نقش سیاسی و تاریخی مدرسه فیضیه در تجدید حیات شیعه [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 53-72]
 • رحمان ستایش، محمدکاظم جایگاه «شأن معصوم» در ارزیابی روایات تاریخی از نگاه اخبارگرایی [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 95-120]
 • رحمان ستایش، محمدکاظم روایات عاشورایی کامل‌ الزیارات در بوته نقد [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 107-140]
 • رحمان ستایش، محمدکاظم نقد دیدگاه قفاری درباره کتاب کافی [دوره 4، شماره 14، 1397، صفحه 47-66]
 • رحیم‌زاده، سید مسلم مفهوم‌سنجی روایی و زبان‌شناختی «النبأ العظیم» در سوره نبأ [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 35-67]
 • رحیمی، حجت بررسی فراز و فرود تعاملات سیاسی شیعیان امامیه با حکومت‌های غزنویان و سلجوقیان در ایران [دوره 6، شماره 18، 1399، صفحه 107-128]
 • رحیمی، عبدالله جایگاه تشیع در قلمرو حکومت ممالیک [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 133-149]
 • رحیمیان، سعید اثبات عقلی و نقلی حیات، علم و تسبیح نطقی موجودات در تمام مراتب هستی با تأکید بر مرتبه ناسوت [دوره 7، شماره 20، 1400، صفحه 255-282]
 • رحیمی ثابت، محمد علی تأثیر سنت‌های عاشورایی حاکمان در گسترش تشیع در ایران (656-907 ق) [دوره 5، شماره 15، 1397، صفحه 5-26]
 • رسالتی، سعید بررسی و نقد پندار تعارض روایات نبوی با نصوص امامت؛ پاسخ به شبهات فیصل نور [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 39-62]
 • رضائی، محمد بازشناسی تشیع و هویت در اندیشه فرهیختگان ایرانی پیش از سقوط خلافت عباسی [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 5-26]
 • رضانژاد، عزالدین بررسی و نقد پندار تعارض روایات نبوی با نصوص امامت؛ پاسخ به شبهات فیصل نور [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 39-62]
 • رضایی، رمضان بررسی تطبیقی عملکرد حسن بن‏ زید با حسن بن‏ علی اطروش با تأکید بر رویکرد مذهبی و فرهنگی [دوره 5، شماره 16، 1398، صفحه 107-129]
 • رضایی، محمدجعفر وجودشناختی صفات الهی از منظر متکلمان مدرسه بغداد [دوره 5، شماره 16، 1398، صفحه 5-29]
 • رضی بهابادی، بی بی سادات تحلیل محتوای مناظرات توحیدی امام صادق(ع) با ابن‌ابی‌العوجاء [دوره 5، شماره 15، 1397، صفحه 27-53]
 • رضی بهابادی، بی بی سادات راهبردها و راهکارهای مناظره با هدف دفاع از حریم تشیع (مطالعه موردی مناظرات شب‌های پیشاور) [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 71-94]
 • رفعت، محسن بررسی و نقد روایت‌انگاره‌ها و گزاره‌های متفرد عاشورایی در روضة الشهداء کاشفی [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 276-320]
 • رفعت، محسن روایات عاشورایی مقتل شیخ صدوق در میزان نقد [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 113-142]
 • رفعت، محسن روایات عاشورایی کامل‌ الزیارات در بوته نقد [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 107-140]
 • رفعت، محسن بازخوانی و نقد روایت‌انگاره‌های طریحی در المنتخب [دوره 7، شماره 20، 1400، صفحه 193-228]
 • رفعت، محسن تحلیلی آسیب‌شناسانه بر رهیافت‌های عاشوراپژوهی [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 141-181]
 • رفعت نژاد، محمد تقی نقد دیدگاه قفاری درباره کتاب کافی [دوره 4، شماره 14، 1397، صفحه 47-66]
 • رفیعی، امیرتیمور مشروعیت نظم سلطانی در نگرش سیاست‌نامه‌نویسان شیعی عصر صفوی [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 105-124]
 • رمضانی، رضا بازخوانی شخصیت یزید بن‏ حصین [دوره 5، شماره 16، 1398، صفحه 131-153]
 • رنجبر، محسن بررسی اصالت اخبار غیرمسند کتاب دلائل الامامة [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 71-92]
 • رنجبر، محسن بررسی تاریخی مرجعیت فقهی ائمه (ع) و نقش آنها در حفظ سنت پیامبر (ص) [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 29-50]
 • رهبری، عباس حضور و گسترش تشیع در افریقا (از قرن اول تا پایان سوم هجری) [دوره 5، شماره 15، 1397، صفحه 113-136]
 • روح‌الهی امیری، زهرا رویکردشناسی مورخان عصر قاجار به عاشورا [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 322-343]
 • روح الهی امیری، زهرا تأثیر آموزه‌های اهل بیت (ع) بر آورده‌های زبانی مردم بیهق (سبزوار) [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 47-70]
 • روحانی، طاهره مواجهه امام هادی (ع) با معتزله در مسائل کلامی (مطالعه موردی قرآن و امامت) [دوره 4، شماره 13، 1396، صفحه 5-24]
 • روحی برندق، کاووس تحلیل انتقادی در باب نسبت‌دادن عملکرد شرک‌آلود به پیامبران سلف (ع) در قرآن [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 7-28]
 • ریاحی، زینب بررسی عقلی توسل به اولیای الاهی پس از مرگ ایشان بر اساس مبانی علم‌النفس صدرایی [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 112-130]

ز

 • زارع، محمد نقش مسیر دریایی خلیج فارس در ورود اسلام به پس‌کرانه‌های شمالی خلیج فارس [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 121-137]
 • زارع‌پور، محسن نظریه نفی صفات در مدرسه کلامی اصفهان [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 7-37]
 • زارع خورمیزی، محمدرضا گونه‌شناسی و علل شیعه‌ستیزی معاصر [دوره 7، شماره 20، 1400، صفحه 307-336]
 • زارعی حسن بقعه، احمد معاد جسمانی صدرالدین شیرازی از منظر زبان دین [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 5-25]
 • زاهدی، مهران بررسی مقایسه‌ای مدیریت و رهبری در قیام شریک بن شیخ مهری و یحیی بن عبدالله حسنی و مؤلفه‌های مؤثر بر آن [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 291-321]
 • زرگری، رحمت‌الله مقایسه رویکردها، مواضع و نوع مواجهه محتشم کاشانی و فیض کاشانی در قبال حکومت صفوی [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 137-158]
 • زکی‌زاده رنانی، علیرضا تاریخ کلام امامیه در ماوراء‌النهر تا قرن پنجم هجری [دوره 4، شماره 14، 1397، صفحه 67-86]
 • زندیه، حسن بررسی و تحلیل مناسبات شاهان صفوی با اقلیت مسیحی در ایران؛ دوره ضعف و زوال [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 93-112]
 • زندیه، حسن رؤیا: گفتمان هویت‌بخش شیعی عوامانه در قصه ابومسلم‌نامه [دوره 6، شماره 18، 1399، صفحه 129-152]
 • زندیه، حسن کژکارکردهای شعائر مذهبی در حوزه اجتماعی عصر قاجار [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 201-222]
 • زندیه، حسن تاریخ اجتماعی روش‌های درمانگری ماوراییِ ایرانیانِ روزگارِ صفوی [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 323-350]
 • زیدی، سید محمد مهدی مناسبات سیاسی‌اجتماعی امامیه و زیدیه در عصر حضور امامان [دوره 8، شماره 22، 1401، صفحه 57-83]

ژ

 • ژیان، فاطمه تبارشناسی تعارضات بدوی در قرآن از منظر روایات تفسیری شیعه [دوره 6، شماره 18، 1399، صفحه 81-106]
 • ژیان، فاطمه تحلیلی آسیب‌شناسانه بر رهیافت‌های عاشوراپژوهی [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 141-181]

س

 • سرافراز، محمود بررسی و نقد دیدگاه علمای سلفی‌جهادی درباره اتهام تحریف‌شدن قرآن کریم به دست علمای شیعه [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 51-68]
 • سعیدی مهر، محمد تحلیل رابطه صفات الاهی با ذات باری در دیدگاه کلامی شیخ مفید [دوره 8، شماره 22، 1401، صفحه 139-157]
 • سلطانی، علی‌رضا رؤیا: گفتمان هویت‌بخش شیعی عوامانه در قصه ابومسلم‌نامه [دوره 6، شماره 18، 1399، صفحه 129-152]
 • سلطانی، مصطفی پیدایش فرقه مُطَرّفیه و ماهیت آن [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 27-52]
 • سلطانی، مصطفی جریان‌های نوظهور آیین یارسان (اهل حق): خوانشی انتقادی [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 247-270]
 • سلطانی احمدی، مجتبی بررسی و نقد گزارش‌های مربوط به مناقشه فدک در الطبقات الکبری ابن‌سعد [دوره 8، شماره 22، 1401، صفحه 85-112]
 • سلطانی فر، محی الدین بررسی اصالت اخبار غیرمسند کتاب دلائل الامامة [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 71-92]
 • سلیمانی، زهرا راهبردها و مهندسی فرهنگی امام هادی (ع) در مواجهه با اهل سنت [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 91-116]
 • سلیمانی امیری، عسکری تعریف‌پذیری وجود خدا از منظر ابن‌سینا، سهروردی و ملاصدرا [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 7-33]
 • سلیمانی امیری، عسکری برهان‌پذیری وجود خدا و امکان‌سنجی اقامه برهان لمّی بالعرض بر وجود خدا از منظر ابن‌سینا، صدرای شیرازی و محمدحسین طباطبایی [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 7-26]

ش

 • شاطری، محمدحسن تحولات تفسیر قرآن در مذهب شیعه در عصر صفوی [دوره 4، شماره 14، 1397، صفحه 105-128]
 • شاهمرادی، سیدمسعود کاربرد سکه‌شناسی در مطالعات تاریخِ تشیع؛ مطالعه نمونه‌ای سکه‌های ولایت‌عهدی امام رضا (ع) [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 69-93]
 • شب بویی، حمیدرضا تطورات کاربست عقل در دین در مقایسه نظرات سید مرتضی و خواجه نصیرالدین طوسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شرفی، محبوبه رفتارشناسی خلفای عباسی عصر دوم در مواجهه با شیعیان امامی از خلافت متوکل تا پایان خلافت الراضی بالله [دوره 7، شماره 20، 1400، صفحه 43-68]
 • شرفی، محبوبه بررسی گرایش به مهدویت در جنبش کیسانیه [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 115-136]
 • شریعتمداری، حمید رضا جایگاه پیامبر و امام: بررسی تطبیقی دیدگاه سید مرتضی و حمیدالدین کرمانی [دوره 7، شماره 20، 1400، صفحه 99-124]
 • شریعتمداری، حمید رضا بررسی روش‌شناسانه تاریخ‌نگاری فرهاد دفتری درباره اسماعیلیه [دوره 8، شماره 22، 1401، صفحه 205-228]
 • شریعتمداری، حمیدرضا کاربست‌های محتمل عقل در قلمرو دین با نگاهی به مواضع عالمان شیعی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 91-108]
 • شریعتمداری، حمیدرضا بررسی مقایسه‌ای آرای صفار و صدوق در ترازوی عقل‌گرایی [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 29-51]
 • شریعتمداری، حمیدرضا ارزیابی انگاره تقدم متکلمان معتزلی بر امامیه در آینه فهارس و مقالات‌نگاری‌های کهن [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 181-200]
 • شریعتمداری، حمیدرضا بررسی الگوی ارتباطی شیعیان امارات متحده عربی در تعامل با جامعه غالب [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 65-85]
 • شریعتمداری، حمیدرضا تطورات کاربست عقل در دین در مقایسه نظرات سید مرتضی و خواجه نصیرالدین طوسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شریفی، محمد معرفی و سیر تطوّر تفاسیر واعظانه شیعه [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 109-136]
 • شریفی شکوه، زینب رویکردشناسی مورخان عصر قاجار به عاشورا [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 322-343]
 • شریفی گرم دره، وحید بررسی و نقد روایت‌انگاره‌ها و گزاره‌های متفرد عاشورایی در روضة الشهداء کاشفی [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 276-320]
 • شمسی، جواد سنخ‌شناسی مواجهه امام رضا (علیه‌السلام) با فرقه واقفه [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 111-130]
 • شورمیج، محمد بررسی تطبیقی عملکرد حسن بن‏ زید با حسن بن‏ علی اطروش با تأکید بر رویکرد مذهبی و فرهنگی [دوره 5، شماره 16، 1398، صفحه 107-129]
 • شورمیج، محمد آیین‌های عاشورایی در دوره سلجوقی: زمینه‌ها و فرصت‌های مانایی [دوره 7، شماره 20، 1400، صفحه 125-166]
 • شورمیج، مهتاب آیین‌های عاشورایی در دوره سلجوقی: زمینه‌ها و فرصت‌های مانایی [دوره 7، شماره 20، 1400، صفحه 125-166]
 • شیردل، معصومه راهبردها و راهکارهای مناظره با هدف دفاع از حریم تشیع (مطالعه موردی مناظرات شب‌های پیشاور) [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 71-94]

ص

 • صادق‌نیا، مهراب کژکارکردهای شعائر مذهبی در حوزه اجتماعی عصر قاجار [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 201-222]
 • صادق نیا، مهراب تحلیل کارکردی سوگواری‌های محرم در ایران پس از انقلاب [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 73-90]
 • صادق نیا، مهراب تاریخ اجتماعی روش‌های درمانگری ماوراییِ ایرانیانِ روزگارِ صفوی [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 323-350]
 • صادقی، مصطفی گرایش مدنیان به امام علی (ع) با بهره‌گیری از راویان مدنی [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 31-57]
 • صادقی علوی، محمود تأثیر حکومت‌های شیعه‌مذهب دکن در گرایش به تشیع در این منطقه [دوره 4، شماره 14، 1397، صفحه 87-104]
 • صالح شریعتی، طاهره سادات رازگشایی ناهمراهی امام سجاد(ع) با مردم مدینه در واقعه حره [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 5-24]
 • صالحی، محمد علی امامت زیدیه در منابع کهن زیدیان ایران: جزء‌پژوهی نسخه‌های خطی کتاب الإبانة [دوره 8، شماره 22، 1401، صفحه 257-280]
 • صالحی حاجی آبادی، ابراهیم بازخوانی شخصیت یزید بن‏ حصین [دوره 5، شماره 16، 1398، صفحه 131-153]
 • صالحی حاجی آبادی، محمد علی بازخوانی شخصیت یزید بن‏ حصین [دوره 5، شماره 16، 1398، صفحه 131-153]
 • صبور، رحیم بررسی و نقد دیدگاه علمای سلفی‌جهادی درباره اتهام تحریف‌شدن قرآن کریم به دست علمای شیعه [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 51-68]
 • صفری، رضا ادبیات تعلیمی و تحکیم مبانی قدرت امامت فاطمیان [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 183-207]
 • صفری فروشانی، نعمت‌الله کاوشی در کتاب التکلیف شلمغانی بررسی جایگاه و سیر تاریخی آن [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 25-44]
 • صفری فروشانی، نعمت‌الله منصب بابیت امامان در ترازوی نقد بررسی محتوا‌شناسانه با توجه به کتاب رازداران حریم اهل بیت (ع) [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 91-123]
 • صفری فروشانی، نعمت‌الله نقد شاخص‌های ارتباط میان تشیع و تصوف از دیدگاه محمد عابد الجابری [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 162-193]
 • صفری فروشانی، نعمت‌الله رگه‌هایی از رأی‌گرایی در اندیشه و عملکرد اجتهادی زرارة بن اعین [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 25-49]

ط

 • طبسی، نجم الدین گونه‌شناسی مواضع آثار مکتوب اسلامی راجع به مواضع ابن‌تیمیه درباره اهل بیت پیامبر اعظم (ع) [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 7-38]
 • طبیبی، علیرضا تحلیل انتقادی دیدگاه ابوزَهو درباره اصالت احادیث وصایت امام علی (ع) [دوره 4، شماره 13، 1396، صفحه 47-71]

ع

 • عابدی آرانی، احمد واکاوی اندیشه توحیدی هشام بن سالم جوالیقی [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 38-64]
 • عباس پور، فریبا بررسی روش‌شناسانه تاریخ‌نگاری فرهاد دفتری درباره اسماعیلیه [دوره 8، شماره 22، 1401، صفحه 205-228]
 • عباسی، الیسا بررسی گرایش به مهدویت در جنبش کیسانیه [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 115-136]
 • عباسی، علی‌اکبر تقابل رویکرد سیاسی مالک اشتر نخعی و اشعث بن قیس کندی در ماجرای حکمیت [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 87-104]
 • عبداللهی، رسول جایگاه امام و امامت از دیدگاه علویان ترکیه با محوریت دیوان هفت شاعر بزرگ علوی [دوره 5، شماره 15، 1397، صفحه 73-92]
 • عبدالهی متنق، غفار «اتحاد اسلام» از منظر سید جمال‌الدین اسدآبادی و سلطان عبدالحمید دوم [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 159-179]
 • عشریه، حامد واکاوی حوزه معنایی «عُلُوّ» در قرآن کریم با محوریت واژه «عالین» و انطباق آن با خمسه طیّبه [دوره 8، شماره 22، 1401، صفحه 159-183]
 • عشریه، رحمان واکاوی حوزه معنایی «عُلُوّ» در قرآن کریم با محوریت واژه «عالین» و انطباق آن با خمسه طیّبه [دوره 8، شماره 22، 1401، صفحه 159-183]
 • عشریه، رحمان واکاوی انتقادی تفسیر آیات امامت در کتاب تفسیر معاصرانه قرآن ‌کریم [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 87-111]
 • عظیمی، حبیب الله مقایسه دیدگاه کلامی شیخ بهایی و خواجویی در افضلیت قرآن، با استناد به رساله تبصرة الإخوان [دوره 8، شماره 22، 1401، صفحه 35-56]
 • عظیمی، محمد نظریه تأویل ظواهر دینی نزد محمدباقر مجلسی [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 27-42]
 • علی آبادی، حسن لوازم اعتقادی و کارکردهای عملی باور به بداء بر پایه آیات و روایات اهل بیت(ع) [دوره 6، شماره 18، 1399، صفحه 35-53]
 • علیا نسب، سید ضیا الدین بررسی و نقد دیدگاه سید محمدحسین فضل‌الله در معنای امامت ذیل آیه ابتلا (بقره: 124) [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 209-233]
 • علیانسب، سید مرتضی بررسی تطبیقی حقیقت مجازات اخروی از دیدگاه صدرالدین شیرازی و جعفر سبحانی [دوره 7، شماره 20، 1400، صفحه 7-20]
 • علی زمانی، امیر عباس معاد جسمانی صدرالدین شیرازی از منظر زبان دین [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 5-25]
 • علی محمدی، علی تطبیق الگوی دعوت فردی‌تربیتی (فرهنگی) بر دعوت پیامبر (ص) در مکه [دوره 6، شماره 18، 1399، صفحه 7-34]
 • عمرانی، کاظم درآمدی بر تاریخ کلام امامیه در حلب [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 81-105]

غ

 • غضنفری، سعادت جانشینی امام علی (ع) و رخداد غدیر: بررسی و نقد دیدگاه رابرت گلیو [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 75-95]
 • غفوری منش، محمد بررسی چگونگی دلالت آیه 24 صافات بر ولایت امام علی (ع) [دوره 4، شماره 14، 1397، صفحه 27-46]
 • غفوری‌نژاد، محمد درآمدی بر تاریخ کلام امامیه در حلب [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 81-105]
 • غفوری‌نژاد، محمد نظریه تأویل ظواهر دینی نزد محمدباقر مجلسی [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 27-42]
 • غفوری نژاد، محمد بازخوانی انتقادی مبانی حجیت‌نداشتن خبر واحد در اعتقادات در مکتب بغداد [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 125-146]
 • غفوری نژاد، محمد مطالعه تحلیلی نظریه فطرت در مدرسه فکری محمدحسین طباطبایی [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 66-91]
 • غفوری نژاد، محمد بازشناسی مصادر احادیث کتاب الغیبة نعمانی [دوره 4، شماره 14، 1397، صفحه 5-26]
 • غفوری نژاد، محمد واکاوی کتمان سرّ در آموزه‌های اهل بیت (ع) و پیامدهای هتک و اذاعه آن [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 119-142]
 • غفوری نژاد، محمد ارزیابی انگاره تقدم متکلمان معتزلی بر امامیه در آینه فهارس و مقالات‌نگاری‌های کهن [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 181-200]

ف

 • فتاحی اردکانی، محسن چگونگی و عوامل تغییر رویکرد صفویه از تصوف به تشیع [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 109-133]
 • فراتی، علی اکبر بررسی و نقد روایت‌انگاره‌ها و گزاره‌های متفرد عاشورایی در روضة الشهداء کاشفی [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 276-320]
 • فرامرزی، جواد بررسی چگونگی دلالت آیه 24 صافات بر ولایت امام علی (ع) [دوره 4، شماره 14، 1397، صفحه 27-46]
 • فراهانی نسب، هادی ارزیابی انگاره تقدم متکلمان معتزلی بر امامیه در آینه فهارس و مقالات‌نگاری‌های کهن [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 181-200]
 • فرخی، مهدی موجودیت خارجی کتاب اثبات الرجعة فضل بن شاذان نیشابوری با تأکید بر نقل روایات کتابش در آثار متأخر از او [دوره 7، شماره 20، 1400، صفحه 229-253]
 • فرقان، محمد رگه‌هایی از رأی‌گرایی در اندیشه و عملکرد اجتهادی زرارة بن اعین [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 25-49]
 • فرمانیان، مهدی تحلیل و بررسی حدیث «خلفاء امتی اثناعشر» از دیدگاه زیدیان [دوره 5، شماره 16، 1398، صفحه 155-172]
 • فرمانیان، مهدی بازخوانی نظریه افضلیت به ترتیب خلافت و پیامدهای آن [دوره 7، شماره 20، 1400، صفحه 69-98]
 • فروهی، آرمان تقابل رویکرد سیاسی مالک اشتر نخعی و اشعث بن قیس کندی در ماجرای حکمیت [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 87-104]
 • فضلی، زینب دعوت اسماعیلی و ریشه‌های تاریخی باطنی‌گری اسماعیلیه [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 246-273]
 • فضلی، علی واکاوی آثار فردی و اجتماعی اخلاق توحیدی قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی (ره) [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 49-70]
 • فقهی زاده، عبدالهادی موجودیت خارجی کتاب اثبات الرجعة فضل بن شاذان نیشابوری با تأکید بر نقل روایات کتابش در آثار متأخر از او [دوره 7، شماره 20، 1400، صفحه 229-253]
 • فیروزی، ابوالفضل اثبات عقلی و نقلی حیات، علم و تسبیح نطقی موجودات در تمام مراتب هستی با تأکید بر مرتبه ناسوت [دوره 7، شماره 20، 1400، صفحه 255-282]

ق

 • قائدان، اصغر بررسی اسناد روایات دلایل و کرامات امامان شیعه (ع) بر اساس قواعد درایة‌الحدیث [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 59-73]
 • قائدان، اصغر بررسی مقایسه‌ای مدیریت و رهبری در قیام شریک بن شیخ مهری و یحیی بن عبدالله حسنی و مؤلفه‌های مؤثر بر آن [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 291-321]
 • قائمی امیری، زهرا بررسی و نقد دیدگاه سید محمدحسین فضل‌الله در معنای امامت ذیل آیه ابتلا (بقره: 124) [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 209-233]
 • قاسمپور، محسن تحلیل رابطه صفات الاهی با ذات باری در دیدگاه کلامی شیخ مفید [دوره 8، شماره 22، 1401، صفحه 139-157]
 • قاضی خانی، حسین کاوشی در آمار نامه‌های کوفیان برای دعوت از امام حسین (علیه‌السلام) [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 95-110]
 • قانونی، صفرعلی واکاوی ماهیت سیاسی و فکری جنبش ابن‌طباطبا [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 101-124]
 • قربانخانی، امید تبارشناسی تعارضات بدوی در قرآن از منظر روایات تفسیری شیعه [دوره 6، شماره 18، 1399، صفحه 81-106]
 • قربانخانی، امید تأملی در مؤلفه‌های فهم‌پذیری قرآن [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 91-114]
 • قریشی کرین، سیدحسن آیین اهل حق و رابطه آن با آیین مهر پرستی [دوره 5، شماره 16، 1398، صفحه 173-196]
 • قزوینی ‌نظم‌آبادی، محمد جایگاه تشیع در قلمرو حکومت ممالیک [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 133-149]
 • قمی اویلی، محمد تطورات کاربست عقل در دین در مقایسه نظرات سید مرتضی و خواجه نصیرالدین طوسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • قیوم‌زاده، محمود بررسی منزلت انبیا و ائمه (ع) از منظر سه فرقه شیعی امامیه، زیدیه، و اسماعیلیه [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 63-86]

ک

 • کاشانی، سید وحید تعریف‌پذیری وجود خدا از منظر ابن‌سینا، سهروردی و ملاصدرا [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 7-33]
 • کاشانی، سید وحید برهان‌پذیری وجود خدا و امکان‌سنجی اقامه برهان لمّی بالعرض بر وجود خدا از منظر ابن‌سینا، صدرای شیرازی و محمدحسین طباطبایی [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 7-26]
 • کافی، مجید تطبیق الگوی دعوت فردی‌تربیتی (فرهنگی) بر دعوت پیامبر (ص) در مکه [دوره 6، شماره 18، 1399، صفحه 7-34]
 • کرمی، فاطمه درآمدی بر روش‌شناسی کلینی در استناد به سیرۀ پیامبر(ص) با تکیه بر بخش «مولد النبی(ص)» کتاب کافی [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 39-53]
 • کریمی، مهدی واکاوی اندیشه توحیدی هشام بن سالم جوالیقی [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 38-64]
 • کوشکی، فرشته تأثیر آموزه‌های اهل بیت (ع) بر آورده‌های زبانی مردم بیهق (سبزوار) [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 47-70]
 • کیانی‌نژاد، مجید مناسبات جریان‌های شیعی معاصر در کشور کویت با حکومت و سایر مسلمانان [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 223-246]
 • کیانی‌نژاد، مجید علم غیب امام از منظر آیات و روایات: بررسی و نقد دیدگاه ابوالفضل برقعی [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 39-63]

گ

 • گرامی، غلامحسین بررسی عقلی توسل به اولیای الاهی پس از مرگ ایشان بر اساس مبانی علم‌النفس صدرایی [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 112-130]
 • گرنه زاده، فاضل بررسی منزلت انبیا و ائمه (ع) از منظر سه فرقه شیعی امامیه، زیدیه، و اسماعیلیه [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 63-86]
 • گرنه زاده، فاضل پیدایش فرقه مُطَرّفیه و ماهیت آن [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 27-52]
 • گودرزی، ابراهیم نقش زمان و مکان و مقتضیات آنها در بررسی گزارش‌های عاشورایی [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 67-89]
 • گوهری فخرآباد، مصطفی بررسی و نقد گزارش‌های مربوط به مناقشه فدک در الطبقات الکبری ابن‌سعد [دوره 8، شماره 22، 1401، صفحه 85-112]

ل

 • لطفی، جواد جریان‌های نوظهور آیین یارسان (اهل حق): خوانشی انتقادی [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 247-270]
 • لندرانی، مریم واکاوی سبّ و شَتم مخالفان اهل بیت پیامبر (ص) [دوره 6، شماره 18، 1399، صفحه 55-79]
 • لولویی، کیوان مقایسه رویکردها، مواضع و نوع مواجهه محتشم کاشانی و فیض کاشانی در قبال حکومت صفوی [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 137-158]

م

 • متقی، حسین رهیافتی بر مسئله امامت و ولایت در نگره طریقت بکتاشیه (با تأکید بر میراث مکتوب بکتاشیه در ترکیه) [دوره 5، شماره 16، 1398، صفحه 57-79]
 • محققی، حسین تحلیل روش‏ شناختی نقدهای علامه جوادی آملی در مسئله شفاعت بر تفسیر المنار [دوره 5، شماره 16، 1398، صفحه 31-55]
 • محمدجعفری، رسول بررسی چگونگی رویارویی امام علی (ع) با مسائل کلامی، در نهج‌البلاغه [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 51-74]
 • محمدجعفری، رسول مطالعه تطبیقی دیدگاه شیخ صدوق و شیخ مفید و دیدگاه سیدمرتضی و شیخ طوسی درباره بداء [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 23-48]
 • محمدحسینی، کامران بررسی اسناد روایات دلایل و کرامات امامان شیعه (ع) بر اساس قواعد درایة‌الحدیث [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 59-73]
 • محمدی، سعید بررسی و نقد دیدگاه ملا اسماعیل خواجویی درباره افضلیّت قرآن بر امام [دوره 4، شماره 13، 1396، صفحه 25-45]
 • محمدی مظفر، محمدحسن نقد شبهۀ ولایت‌نداشتن حضرت علی (ع) در زمان حیات رسول اکرم (ص) در آیۀ ولایت [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 57-91]
 • محمدی مظفر، محمدحسن قرّاء شیعی در میان قاریان چهارده‌گانه و گونه‌شناسی تشیع آنان [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 143-165]
 • محمود آبادی، سید علی‌اصغر مقایسه رویکردها، مواضع و نوع مواجهه محتشم کاشانی و فیض کاشانی در قبال حکومت صفوی [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 137-158]
 • مدنی، محمد حسین تحلیلی آسیب‌شناسانه بر رهیافت‌های عاشوراپژوهی [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 141-181]
 • مرادیان، ولی الله بررسی تطبیقی عملکرد حسن بن‏ زید با حسن بن‏ علی اطروش با تأکید بر رویکرد مذهبی و فرهنگی [دوره 5، شماره 16، 1398، صفحه 107-129]
 • مروجی طبسی، محمدمحسن گونه‌شناسی مواضع آثار مکتوب اسلامی راجع به مواضع ابن‌تیمیه درباره اهل بیت پیامبر اعظم (ع) [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 7-38]
 • مسعودی، سید علی‌اصغر رفع اتهام از نصیرالدین طوسی در سقوط خلافت عباسی و قتل آخرین خلیفه عباسی [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 75-99]
 • مسیحا، عباس بررسی و تحلیل مناسبات شاهان صفوی با اقلیت مسیحی در ایران؛ دوره ضعف و زوال [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 93-112]
 • مسیحی، عباس مقایسۀ شیوۀ تعامل با اقلیتهای دینی در حکومت امام علی(ع) و حاکمان صفوی [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 107-131]
 • مطهری، حمیدرضا راهبردهای مذهبی امام هادی (ع) برای ایجاد همگرایی اسلامی [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 71-90]
 • مطهری، حمیدرضا مواجهه امام هادی (ع) با معتزله در مسائل کلامی (مطالعه موردی قرآن و امامت) [دوره 4، شماره 13، 1396، صفحه 5-24]
 • معارف، مجید اعتبارسنجی دیدگاه سید ابوالفضل برقعی در نسبت‌دادن تحریف قرآن به شیعه [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 224-244]
 • معارف، مجید موجودیت خارجی کتاب اثبات الرجعة فضل بن شاذان نیشابوری با تأکید بر نقل روایات کتابش در آثار متأخر از او [دوره 7، شماره 20، 1400، صفحه 229-253]
 • معتمد لنگرودی، فرشته تحلیل محتوای مناظرات توحیدی امام صادق(ع) با ابن‌ابی‌العوجاء [دوره 5، شماره 15، 1397، صفحه 27-53]
 • معرفت، محمد بازشناسی مصادر احادیث کتاب الغیبة نعمانی [دوره 4، شماره 14، 1397، صفحه 5-26]
 • معمار کوچه‌باغ، هادی بررسی تطبیقی حقیقت مجازات اخروی از دیدگاه صدرالدین شیرازی و جعفر سبحانی [دوره 7، شماره 20، 1400، صفحه 7-20]
 • ملاشاهی، فاطمه بررسی ادعاهای منصور هاشمی خراسانی در زمینه‌سازی ظهور [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 267-289]
 • ملانوری، محمدرضا بررسی مقایسه‌ای آرای صفار و صدوق در ترازوی عقل‌گرایی [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 29-51]
 • منتظرالقائم، اصغر راهبردها و مهندسی فرهنگی امام هادی (ع) در مواجهه با اهل سنت [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 91-116]
 • منتظرالقائم، اصغر کاربرد سکه‌شناسی در مطالعات تاریخِ تشیع؛ مطالعه نمونه‌ای سکه‌های ولایت‌عهدی امام رضا (ع) [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 69-93]
 • مهدی‌زاده آری، احمد بازخوانی انتقادی مبانی حجیت‌نداشتن خبر واحد در اعتقادات در مکتب بغداد [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 125-146]
 • مهدی نژاد، سیدرضا شکوفایی علمی تمدن اسلامی دورۀ فاطمیان از دیدگاه خاورشناسان [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 45-72]
 • موحدیان عطار، علی واکاوی کتمان سرّ در آموزه‌های اهل بیت (ع) و پیامدهای هتک و اذاعه آن [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 119-142]
 • موسوی، سیدابراهیم تبیین حضور کم‌رنگ وکلای قم در عرصه نقل روایات [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 73-88]
 • موسوی، سید جمال الدین تبیین حضور کم‌رنگ وکلای قم در عرصه نقل روایات [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 73-88]
 • موسوی تنیانی، سیداکبر جریان اعتزال‌گرای امامیه در بغداد از آغاز تا پیش از ظهور شیخ مفید [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 53-73]
 • موسوی نژاد، سیدعلی امامت زیدیه در منابع کهن زیدیان ایران: جزء‌پژوهی نسخه‌های خطی کتاب الإبانة [دوره 8، شماره 22، 1401، صفحه 257-280]
 • مولوی، محمد روش‌های مبارزاتی امام سجاد (ع) در مواجهه با پدیده جعل حدیث [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 5-28]
 • مولوی، محمد تحولات تفسیر قرآن در مذهب شیعه در عصر صفوی [دوره 4، شماره 14، 1397، صفحه 105-128]
 • مومنی، محمد امین نقد شبهۀ ولایت‌نداشتن حضرت علی (ع) در زمان حیات رسول اکرم (ص) در آیۀ ولایت [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 57-91]
 • میانجی، نسرین بازنمایی علم غیب غیرانبیا از نگاه علما و محدثان اهل سنت [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 94-110]
 • میرزایی، محمد گذر ایدئالیسم یقینی از فلسفه یونان به اندیشه اسلامی (بررسی تأثیر ایدئالیسم یقینی بر تعریف علم و حجیت خبر در فقه و کلام) [دوره 5، شماره 15، 1397، صفحه 93-112]
 • میرزایی، محمد مفهوم‌سنجی روایی و زبان‌شناختی «النبأ العظیم» در سوره نبأ [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 35-67]
 • میرزینلی، سید فضل الله واکاوی حوزه معنایی «عُلُوّ» در قرآن کریم با محوریت واژه «عالین» و انطباق آن با خمسه طیّبه [دوره 8، شماره 22، 1401، صفحه 159-183]
 • میرسپاه، اکبر بررسی حجیّت رؤیا در زمینه اصول و فروع دین: نقد دیدگاه پیروان احمد الحسن [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 132-159]
 • میرشریفی، سید علی بررسی گستره کارکرد عقل در فهم معارف دین اسلام بر مبنای آیات و روایات [دوره 7، شماره 20، 1400، صفحه 283-306]
 • میرموسوی، سیدعلی نقش سیاسی و تاریخی مدرسه فیضیه در تجدید حیات شیعه [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 53-72]

ن

 • نادم، محمد حسن مغالطات ناصر القفاری در نقد عقاید شیعه در باب عصمت امام [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 71-90]
 • نادم، محمدحسن منابع علم امام از نگاه متکلمان قم و بغداد [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 55-79]
 • نادم، محمدحسن رویکردهای کلامی و تحول‌آفرینی آن در مدرسه حله [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 53-70]
 • نادم، محمدحسن اتهام تفکر تکفیری به شیعه در کتاب الفکر التکفیری عند الشیعه حقیقه ام افتراء و نقد آن [دوره 5، شماره 16، 1398، صفحه 81-106]
 • نادم، محمدحسن تطبیق الگوی دعوت فردی‌تربیتی (فرهنگی) بر دعوت پیامبر (ص) در مکه [دوره 6، شماره 18، 1399، صفحه 7-34]
 • نادم، محمدحسن جستاری در دشواری‌های فرهنگی پیش‌ روی شیعیان معاصر مصر [دوره 7، شماره 20، 1400، صفحه 21-42]
 • نادم، محمدحسن زمان و خاستگاه پیدایش تشیع: بررسی و نقد مدعای قفاری [دوره 8، شماره 22، 1401، صفحه 229-280]
 • نادم، محمدحسن علم غیب امام از منظر آیات و روایات: بررسی و نقد دیدگاه ابوالفضل برقعی [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 39-63]
 • ناصری، مسلم رؤیا: گفتمان هویت‌بخش شیعی عوامانه در قصه ابومسلم‌نامه [دوره 6، شماره 18، 1399، صفحه 129-152]
 • نبوی، سیدمجید اعتبارسنجی دیدگاه سید ابوالفضل برقعی در نسبت‌دادن تحریف قرآن به شیعه [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 224-244]
 • نجفی، مجتبی بایسته‌های تحقق قیامت صغرای انفسی مبتنی بر معارف امام صادق (ع) [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 113-139]
 • نجفی قمشه‌ای، قدرت‌الله بایسته‌های تحقق قیامت صغرای انفسی مبتنی بر معارف امام صادق (ع) [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 113-139]
 • نجفی نژاد، سعید بروز و ظهور باورهای شیعی در سیاست مذهبی شاه طهماسب اول صفوی [دوره 4، شماره 13، 1396، صفحه 121-145]
 • نصیری، محمد واکاوی پیوندهای تشیع و تصوف: بررسی رویارویی قاضی نورالله شوشتری با عبدالرحمن جامی [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 196-222]
 • نصیری، محمد پیشینه‌شناسی و دیرین‌شناسی گرامی‌داشت پیشوایان امامیه در عرفان کهن خراسان: تطبیق و تقریب تصوف و تشیع [دوره 8، شماره 22، 1401، صفحه 7-33]
 • نصیری، هادی امامت زیدیه در منابع کهن زیدیان ایران: جزء‌پژوهی نسخه‌های خطی کتاب الإبانة [دوره 8، شماره 22، 1401، صفحه 257-280]
 • نواب، سید ابوالحسن رهیافتی بر مسئله امامت و ولایت در نگره طریقت بکتاشیه (با تأکید بر میراث مکتوب بکتاشیه در ترکیه) [دوره 5، شماره 16، 1398، صفحه 57-79]
 • نواب، سید ابوالحسن جستاری در دشواری‌های فرهنگی پیش‌ روی شیعیان معاصر مصر [دوره 7، شماره 20، 1400، صفحه 21-42]
 • نواب، سید ابوالحسن مناسبات جریان‌های شیعی معاصر در کشور کویت با حکومت و سایر مسلمانان [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 223-246]
 • نواب، سید ابوالحسن بررسی الگوی ارتباطی شیعیان امارات متحده عربی در تعامل با جامعه غالب [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 65-85]
 • نواب، سیدابوالحسن چالش‌های سیاسی و مذهبی ایوبیان و تشیع با تأکید بر پیامدهای فکری و اجتماعی [دوره 4، شماره 14، 1397، صفحه 129-142]
 • نورمحمدی، مهدی گرایش مدنیان به امام علی (ع) با بهره‌گیری از راویان مدنی [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 31-57]
 • نورمحمدی، مهدی واکاوی تاریخی تفاوت‌ مواجهه امام هادی (ع) و معتزله با مسئله خلق قرآن [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 117-134]
 • نوری، سید محمد علی نقد شاخص‌های ارتباط میان تشیع و تصوف از دیدگاه محمد عابد الجابری [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 162-193]
 • نیکزاد، علی‌اکبر مشروعیت نظم سلطانی در نگرش سیاست‌نامه‌نویسان شیعی عصر صفوی [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 105-124]
 • نیکزاد، علی‌اکبرعلی اکبر تشیع و تاریخ اجتماعی ایرانیان در عصر صفوی [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 125-150]

و

 • واسعی، سیدعلیرضا رازگشایی ناهمراهی امام سجاد(ع) با مردم مدینه در واقعه حره [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 5-24]
 • واسعی، سیدعلیرضا روی‌آورد سیاسی امام سجاد (ع) در شورش مردم مدینه [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 97-115]
 • واسعی، سیدعلیرضا جستاری در رویارویی امام حسین (ع) با صلح امام حسن (ع)؛ رویکرد و کنش [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 43-65]
 • واسعی، سیدعلیرضا عنصر هدایت‌گری در تکاپوهای رهبرانه امام هادی (ع) [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 29-46]
 • واعظی منفرد، سجاد واکاوی پیوندهای تشیع و تصوف: بررسی رویارویی قاضی نورالله شوشتری با عبدالرحمن جامی [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 196-222]
 • واعظی منفرد، سجاد بازنگری نقادانه و سنجشی نشانه‌های تشیع در سنایی غزنوی، عطار نیشابوری و جلال‌الدین مولوی بلخی [دوره 7، شماره 20، 1400، صفحه 167-192]
 • واعظی منفرد، سجاد پیشینه‌شناسی و دیرین‌شناسی گرامی‌داشت پیشوایان امامیه در عرفان کهن خراسان: تطبیق و تقریب تصوف و تشیع [دوره 8، شماره 22، 1401، صفحه 7-33]
 • والی زاده، محسن نقش و اقدامات فاطمیان مصر در شکوفایی مظاهر فرهنگی و تمدنی با تأکید بر رواداری مذهبی [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 95-118]
 • وحیدی، شهاب الدین جانشینی امام علی (ع) و رخداد غدیر: بررسی و نقد دیدگاه رابرت گلیو [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 75-95]
 • ورعی، سیدجواد جستاری در تاریخ و ادوار فقه سیاسی شیعه [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 125-147]
 • ورعی، سیدجواد تعامل روحانیان شیعه با دولت صفوی؛ علل و پیامدها [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 93-106]

ه

 • هاشم پور، آیسودا نقش منطق تأویل در تقریر مسئله «امامت» نزد صدرالدین شیرازی [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 27-46]

ی

 • یوسف جمالی، محمد کریم بروز و ظهور باورهای شیعی در سیاست مذهبی شاه طهماسب اول صفوی [دوره 4، شماره 13، 1396، صفحه 121-145]
 • یوسفی، رقیه مطالعه تحلیلی نظریه فطرت در مدرسه فکری محمدحسین طباطبایی [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 66-91]
 • یوسفی، رقیه نقد شبهۀ ولایت‌نداشتن حضرت علی (ع) در زمان حیات رسول اکرم (ص) در آیۀ ولایت [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 57-91]
 • یوسفی، ساجده نگاهی به تطور جایگاه روایات رجعت در منابع امامیه [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 7-26]
 • یوسفی، ساجده اختلاف نقل و برداشت در روایات رجعت [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 5-22]
 • یوسفی، عثمان بررسی مقایسه‌ای مدیریت و رهبری در قیام شریک بن شیخ مهری و یحیی بن عبدالله حسنی و مؤلفه‌های مؤثر بر آن [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 291-321]
 • یوسفی غروی، محمدهادی اختلاف نقل و برداشت در روایات رجعت [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 5-22]