دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تطورات کاربست عقل در دین در مقایسه نظرات سید مرتضی و خواجه نصیرالدین طوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1401

حمیدرضا شب بویی؛ حمیدرضا شریعتمداری؛ محمد قمی اویلی