رازگشایی ناهمراهی امام سجاد(ع) با مردم مدینه در واقعه حره

دوره 1، شماره 1، اسفند 1393، صفحه 5-24

سیدعلیرضا واسعی؛ طاهره سادات صالح شریعتی


تأثیر سنت‌های عاشورایی حاکمان در گسترش تشیع در ایران (656-907 ق)

دوره 5، شماره 15، اسفند 1397، صفحه 5-26

محمد علی رحیمی ثابت؛ محسن الویری؛ علیرضا ابطحی


وجودشناختی صفات الهی از منظر متکلمان مدرسه بغداد

دوره 5، شماره 16، شهریور 1398، صفحه 5-29

عبدالهادی اعتصامی؛ رضا برنجکار؛ محمدجعفر رضایی


معاد جسمانی صدرالدین شیرازی از منظر زبان دین

دوره 3، شماره 10، خرداد 1396، صفحه 5-25

احمد زارعی حسن بقعه؛ امیر عباس علی زمانی


روش‌های مبارزاتی امام سجاد (ع) در مواجهه با پدیده جعل حدیث

دوره 3، شماره 9، اسفند 1395، صفحه 5-28

محمد مولوی؛ اکرم جعفری سروجهانی


اختلاف نقل و برداشت در روایات رجعت

دوره 3، شماره 12، آذر 1396، صفحه 5-22

ساجده یوسفی؛ محمدهادی یوسفی غروی


بازشناسی مصادر احادیث کتاب الغیبة نعمانی

دوره 4، شماره 14، شهریور 1397، صفحه 5-26

محمد معرفت؛ محمد غفوری نژاد


مضمون‌شناسی احادیث خلقت نوری اهل‌البیت (ع)

دوره 1، شماره 3، شهریور 1394، صفحه 7-30

امداد توران


نگاهی به تطور جایگاه روایات رجعت در منابع امامیه

دوره 2، شماره 6، خرداد 1395، صفحه 7-26

ساجده یوسفی؛ محمد جاودان


نظریه نفی صفات در مدرسه کلامی اصفهان

دوره 9، شماره 23، اسفند 1401، صفحه 7-37

محسن زارع‌پور؛ رضا برنجکار؛ امداد توران


بررسی تحلیلی روش خاورشناسان در تبیین جایگاه سیاسی و دینی امام محمد باقر (ع)

دوره 2، شماره 5، اسفند 1394، صفحه 9-26

سیدعبدالکریم حسن‌پور؛ محمدرضا بارانی


کاوشی در کتاب التکلیف شلمغانی بررسی جایگاه و سیر تاریخی آن

دوره 1، شماره 1، اسفند 1393، صفحه 25-44

نعمت‌الله صفری فروشانی؛ محمد تقی ذاکری


رگه‌هایی از رأی‌گرایی در اندیشه و عملکرد اجتهادی زرارة بن اعین

دوره 3، شماره 10، خرداد 1396، صفحه 25-49

محمد فرقان؛ نعمت‌الله صفری فروشانی


بررسی و نقد دیدگاه ملا اسماعیل خواجویی درباره افضلیّت قرآن بر امام

دوره 4، شماره 13، اسفند 1396، صفحه 25-45

عبدالرضا حسناتی؛ سعید محمدی


بررسی و نقد دیدگاه‌های عالمان شیعی در باب لطم و قمه‌زنی

دوره 2، شماره 5، اسفند 1394، صفحه 27-51

علی آقانوری؛ اعظم خوش‌صورت موفق


نظریه تأویل ظواهر دینی نزد محمدباقر مجلسی

دوره 2، شماره 6، خرداد 1395، صفحه 27-42

محمد عظیمی؛ محمد غفوری‌نژاد


تحلیل محتوای مناظرات توحیدی امام صادق(ع) با ابن‌ابی‌العوجاء

دوره 5، شماره 15، اسفند 1397، صفحه 27-53

فرشته معتمد لنگرودی؛ بی بی سادات رضی بهابادی؛ محمد جانی پور


پیدایش فرقه مُطَرّفیه و ماهیت آن

دوره 2، شماره 8، آذر 1395، صفحه 27-52

فاضل گرنه زاده؛ مصطفی سلطانی؛ منصور داداش نژاد