کلیدواژه‌ها = زبان دین
تأملی در مؤلفه‌های فهم‌پذیری قرآن

دوره 8، شماره 21، اسفند 1400، صفحه 91-114

امید قربانخانی


معاد جسمانی صدرالدین شیرازی از منظر زبان دین

دوره 3، شماره 10، خرداد 1396، صفحه 5-25

احمد زارعی حسن بقعه؛ امیر عباس علی زمانی