کلیدواژه‌ها = زیدیه
مناسبات سیاسی‌اجتماعی امامیه و زیدیه در عصر حضور امامان

دوره 8، شماره 22، شهریور 1401، صفحه 57-83

سید محمد مهدی زیدی؛ علی امیرخانی


امامت زیدیه در منابع کهن زیدیان ایران: جزء‌پژوهی نسخه‌های خطی کتاب الإبانة

دوره 8، شماره 22، شهریور 1401، صفحه 257-280

محمد علی صالحی؛ هادی نصیری؛ سیدعلی موسوی نژاد


تحلیل و بررسی حدیث «خلفاء امتی اثناعشر» از دیدگاه زیدیان

دوره 5، شماره 16، شهریور 1398، صفحه 155-172

مهدی فرمانیان؛ مریم اسماعیلی


پیدایش فرقه مُطَرّفیه و ماهیت آن

دوره 2، شماره 8، آذر 1395، صفحه 27-52

فاضل گرنه زاده؛ مصطفی سلطانی؛ منصور داداش نژاد