کلیدواژه‌ها = صفویه
بروز و ظهور باورهای شیعی در سیاست مذهبی شاه طهماسب اول صفوی

دوره 4، شماره 13، اسفند 1396، صفحه 121-145

سعید نجفی نژاد؛ ناصر جدیدی؛ محمد کریم یوسف جمالی


تشیع و تاریخ اجتماعی ایرانیان در عصر صفوی

دوره 2، شماره 6، خرداد 1395، صفحه 125-150

علی‌اکبرعلی اکبر نیکزاد؛ حسین حمزه


چگونگی و عوامل تغییر رویکرد صفویه از تصوف به تشیع

دوره 1، شماره 1، اسفند 1393، صفحه 109-133

علی آقانوری؛ محسن فتاحی اردکانی