کلیدواژه‌ها = شیعه
تطورات کاربست عقل در دین در مقایسۀ نظرات سیدمرتضی و خواجه نصیرالدین طوسی

دوره 9، شماره 24، شهریور 1402، صفحه 7-25

حمیدرضا شب بویی؛ حمیدرضا شریعتمداری؛ محمد قمی اویلی


کارکرد مقبول عقل با وجود امام از منظر علاّمه مجلسی

دوره 9، شماره 24، شهریور 1402، صفحه 49-74

محمود سرافراز؛ حمیدرضا شریعتمداری؛ مصطفی جعفرطیاری دهاقانی؛ محمد جعفر رضایی


مناسبات سیاسی‌اجتماعی امامیه و زیدیه در عصر حضور امامان

دوره 8، شماره 22، شهریور 1401، صفحه 57-83

سید محمد مهدی زیدی؛ علی امیرخانی


زمان و خاستگاه پیدایش تشیع: بررسی و نقد مدعای قفاری

دوره 8، شماره 22، شهریور 1401، صفحه 229-280

قاسم جلائی؛ محمدحسن نادم


قرّاء شیعی در میان قاریان چهارده‌گانه و گونه‌شناسی تشیع آنان

دوره 7، شماره 19، اسفند 1399، صفحه 143-165

مجید ابراهیمیان کپورچال؛ محمد جاودان؛ محمدحسن محمدی مظفر


اعتبارسنجی دیدگاه سید ابوالفضل برقعی در نسبت‌دادن تحریف قرآن به شیعه

دوره 6، شماره 17، اسفند 1398، صفحه 224-244

سیدمجید نبوی؛ علی حسن بگی؛ مجید معارف؛ کیوان احسانی