کلیدواژه‌ها = اصول مذهب الشیعه
زمان و خاستگاه پیدایش تشیع: بررسی و نقد مدعای قفاری

دوره 8، شماره 22، شهریور 1401، صفحه 229-280

قاسم جلائی؛ محمدحسن نادم


نقد دیدگاه قفاری درباره کتاب کافی

دوره 4، شماره 14، شهریور 1397، صفحه 47-66

حسین جوادی نیا؛ محمد تقی رفعت نژاد؛ محمدکاظم رحمان ستایش؛ سید محمد رضا حسینی