کلیدواژه‌ها = صدرالدین شیرازی
نقش منطق تأویل در تقریر مسئله «امامت» نزد صدرالدین شیرازی

دوره 8، شماره 21، اسفند 1400، صفحه 27-46

آیسودا هاشم پور؛ لاله حقیقت


معاد جسمانی صدرالدین شیرازی از منظر زبان دین

دوره 3، شماره 10، خرداد 1396، صفحه 5-25

احمد زارعی حسن بقعه؛ امیر عباس علی زمانی