نویسنده = ������������ �������� ��������
مقایسه تطبیقی دیدگاه کلامی شیخ بهایی و خواجویی در افضلیت قرآن با استناد به رسالۀ تبصرة الإخوان  

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

زهرا خسروجردی؛ حبیب الله عظیمی؛ علیرضا باقر