نویسنده = ������������������ ��������
بازخوانی نظریه افضلیت به ترتیب خلافت و پیامدهای آن

دوره 7، شماره 20، شهریور 1400، صفحه 69-98

مهدی فرمانیان؛ عبدالرضا راشد