نویسنده = ���������� ������������������� ��������
بررسی تطبیقی حقیقت مجازات اخروی از دیدگاه صدرالدین شیرازی و جعفر سبحانی

دوره 7، شماره 20، شهریور 1400، صفحه 7-20

هادی معمار کوچه‌باغ؛ جمال بابالیان؛ رحمن بوالحسنی؛ سید مرتضی علیانسب