نویسنده = ������������ ��������
نقش منطق تأویل در تقریر مسئله «امامت» نزد صدرالدین شیرازی

دوره 8، شماره 21، اسفند 1400، صفحه 27-46

آیسودا هاشم پور؛ لاله حقیقت