نویسنده = ���������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. بازخوانی نظریه افضلیت به ترتیب خلافت و پیامدهای آن

دوره 7، شماره 20، بهار و تابستان 1400، صفحه 69-98

مهدی فرمانیان؛ عبدالرضا راشد