نویسنده = ��������������������� ������ ��������
مفهوم‌سنجی روایی و زبان‌شناختی «النبأ العظیم» در سوره نبأ

دوره 7، شماره 19، اسفند 1399، صفحه 35-67

سید مسلم رحیم‌زاده؛ محمد میرزایی