نویسنده = ������������ ����������
واکاوی حوزه معنایی «عُلُوّ» در قرآن کریم با محوریت واژه «عالین» و انطباق آن باخمسه طیّبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

رحمان عشریه؛ سید فضل الله میرزینلی؛ حامد عشریه