نویسنده = �������� ���������� ������������������
تعداد مقالات: 1
1. موجودیت خارجی کتاب اثبات الرجعة فضل بن شاذان نیشابوری با تأکید بر نقل روایات کتابش در آثار متأخر از او

دوره 7، شماره 20، بهار و تابستان 1400، صفحه 229-253

مهدی فرخی؛ مجید معارف؛ عبدالهادی فقهی زاده