نویسنده = علی علی محمدی
تعداد مقالات: 1
1. تطبیق الگوی دعوت فردی‌تربیتی (فرهنگی) بر دعوت پیامبر (ص) در مکه

دوره 6، شماره 18، بهار و تابستان 1399، صفحه 7-34

علی علی محمدی؛ مجید کافی؛ محمدحسن نادم