نویسنده = ���������������� ��������
بررسی حجیّت رؤیا در زمینه اصول و فروع دین: نقد دیدگاه پیروان احمد الحسن

دوره 6، شماره 17، اسفند 1398، صفحه 132-159

عبدالرضا حسناتی؛ اکبر میرسپاه