نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی حجیّت رؤیا در زمینه اصول و فروع دین: نقد دیدگاه پیروان احمد الحسن

دوره 6، شماره 17، پاییز و زمستان 1398، صفحه 132-159

عبدالرضا حسناتی؛ اکبر میرسپاه