نویسنده = ���������������� ������
آیین‌های عاشورایی در دوره سلجوقی: زمینه‌ها و فرصت‌های مانایی

دوره 7، شماره 20، شهریور 1400، صفحه 125-166

مهتاب شورمیج؛ محمد شورمیج؛ منصور داداش نژاد؛ علی آقانوری


واکاوی اندیشه توحیدی هشام بن سالم جوالیقی

دوره 6، شماره 17، اسفند 1398، صفحه 38-64

مهدی کریمی؛ علی اله بداشتی؛ احمد عابدی آرانی؛ علی آقانوری