نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. موجودیت خارجی کتاب اثبات الرجعة فضل بن شاذان نیشابوری با تأکید بر نقل روایات کتابش در آثار متأخر از او

دوره 7، شماره 20، بهار و تابستان 1400، صفحه 229-253

مهدی فرخی؛ مجید معارف؛ عبدالهادی فقهی زاده


2. اعتبارسنجی دیدگاه سید ابوالفضل برقعی در نسبت‌دادن تحریف قرآن به شیعه

دوره 6، شماره 17، پاییز و زمستان 1398، صفحه 224-244

سیدمجید نبوی؛ علی حسن بگی؛ مجید معارف؛ کیوان احسانی