نویسنده = ������������ ��������
اعتبارسنجی دیدگاه سید ابوالفضل برقعی در نسبت‌دادن تحریف قرآن به شیعه

دوره 6، شماره 17، اسفند 1398، صفحه 224-244

سیدمجید نبوی؛ علی حسن بگی؛ مجید معارف؛ کیوان احسانی