نویسنده = مجید کیانی‌نژاد
علم غیب امام از منظر آیات و روایات: بررسی و نقد دیدگاه ابوالفضل برقعی

دوره 9، شماره 23، اسفند 1401، صفحه 39-63

مجید کیانی‌نژاد؛ محمدحسن نادم؛ اکبر باقری


مناسبات جریان‌های شیعی معاصر در کشور کویت با حکومت و سایر مسلمانان

دوره 8، شماره 21، اسفند 1400، صفحه 223-246

مجید کیانی‌نژاد؛ سید ابوالحسن نواب؛ محمد جاودان؛ محمدرضا دهشیری