نویسنده = �������� �������� ������
اثبات عقلی و نقلی حیات، علم و تسبیح نطقی موجودات در تمام مراتب هستی با تأکید بر مرتبه ناسوت

دوره 7، شماره 20، شهریور 1400، صفحه 255-282

ابوالفضل فیروزی؛ رضا الهی منش؛ سعید رحیمیان