نویسنده = ���������� ������
مغالطات ناصر القفاری در نقد عقاید شیعه در باب عصمت امام

دوره 8، شماره 21، اسفند 1400، صفحه 71-90

علی خلجی؛ محمد حسن نادم