نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی عملکرد حسن بن‏ زید با حسن بن‏ علی اطروش با تأکید بر رویکرد مذهبی و فرهنگی

دوره 5، شماره 16، بهار و تابستان 1398، صفحه 107-129

محمد شورمیج؛ ولی الله مرادیان؛ رمضان رضایی